Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT i m:tel pokrenuli su rubriku „Pitajte-Odgovaramo” da bi svojim korisnicima omogućili dodatnu podršku u sve komplikovanijem poslovnom okruženju. Udruženje ekonomista je, kroz više od 40 organizovanih događaja za preko 2500 polaznika, prepoznalo nedoumice i dileme sa kojima se polaznici naših edukacija sreću u svakodnevnom poslovanju.

Prepoznajući potrebe velikog broja pitanja od strane naših i m:telovih korisnika, odlučili smo da pokrenemo rubriku, koja će im omogućiti odgovore na najaktuelnija pitanja, koja se pred njih postavljaju u svakodnevnom poslu. Sve što je potrebno je da popunite obrazac koji se nalazi ispod i pošaljete ga.

Kod redoslijeda odgovora, prednost će imati poslovni korisnici m:tela, a sve što je potrebno da urade je da pošalju kopiju svog posljednjeg računa na info@swot.ba ili na fax 051/ 322-961.

Angažovali smo vrhunske stručnjake iz oblasti privrednog prava/poreza/javnih nabavki koji će na našoj internet strani odgovarati na pitanja korisnika i posjetilaca.

Da li tendersku dokumentaciju priprema predsjednik komisije za nabavku ili cijela komisija? U skladu sa članom 5. stav 1. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama  BiH, ugovorni organ je dužan da utvrdi poslove koje Komisija za javne nabavke treba da izvrši, te joj u svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova dodjeljuje potrebna ovlaštenja. U svakom konkretnom… Pročitaj više »

Ako u otvorenom postupku od četiri primljene ponude samo su dvije vazeće/prihvatljive, šta da radimo u tom slučaju? Opšta je pretpostavka da je zadovoljena konkurencija ako su dostavljene najmanje tri prihvatljive ponude, ali ugovorni organ nije prinuđen da otkaže postupak – ne postoji automatsko bezuslovno otkazivanje u slučaju da se dostave samo jedna ili dvije… Pročitaj više »

Šta se podrazumijeva pod čvrstim uvezom ponude? U Zakonu o javnim nabavkama BiH nije definisano šta znači čvrsto uvezana ponuda. U tački 5.6. Modela standardne tenderske dokumentacije ( “Službeni glasnik BiH, br. 56/07) predviđeno je da svi listovi ponude moraju biti čvsto uvezani, sa označenim stranicama. Suština čvrstog uvezivanja ponuda je da se osigura da… Pročitaj više »

Kada u postupku nabavke učestvuje konzorcijum ili grupa ponuđača, da li svaki član konzorcijuma ili grupe ponuđača treba da ispunjava sve kvalifikacione uslove učešća i o tome dostavi posebno dokaze? U slučaju kada ponudu dostavlja konzorcijum ili grupa ponuđača, ugovorni organ, prilikom ocjene kvalifikacionih uslova učešća uzima u obzir njihovu ličnu situaciju iz člana 23.,… Pročitaj više »

Kako postupiti u slučaju kad u otvorenom postugnu stignu dvije ili samo jedna ponuda, da li je obavezno poništiti postupak? U otvorenom postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača, kada ugovorni organ primi manje od tri prihvatljive ponude, cijeni se svaki konkretni slučaj, u zavisnosti od predmeta nabavke. Ne postoji automatizam da se postupak nabavke mora obavezno poništiti…. Pročitaj više »

Da li se za javnu nabavku putem direktnog sporazuma moraju imati tri ponude? Zakon o javnim nabavkama ne zahtijeva da se u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma moraju imati tri ponude. Odredbom člana 47. Zakona propisano je da direktni sporazum podrazumijeva postupke u kojima ugovorni organ prikuplja prijedlog cijene ili ponude od pojedinačnih dobavljača,… Pročitaj više »

Da li se nakon raskida ugovora sa dobavljačem koji traži povećanje cijene ugovor može dodijeliti ponuđaču koji je drugi po redu ponudio najnižu cijenu? Zakonom o javnim nabavkama, u članu 39. stav (2) tač. a) do d) taksativno su propisane mogućnosti u kojima se može izvršiti dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču. Sve ove mogućnosti se odnose… Pročitaj više »

Kada i u kojim slučajevima ugovorni organ može primijeniti izuzeća od primjene odredbi ZJN BiH? Izuzeci su predviđeni u sljedećim slučajevima: 1. Ugovori koji se odnose na državne tajne 2. Ugovori čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama bezbjednosti 3. Ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuju posebna procedura međunarodnih,… Pročitaj više »