Šta se podrazumijeva pod čvrstim uvezom ponude?

U Zakonu o javnim nabavkama BiH nije definisano šta znači čvrsto uvezana ponuda. U tački 5.6. Modela standardne tenderske dokumentacije ( “Službeni glasnik BiH, br. 56/07) predviđeno je da svi listovi ponude moraju biti čvsto uvezani, sa označenim stranicama. Suština čvrstog uvezivanja ponuda je da se osigura da se ponuda ne “rasipa”, odnosno da se stranice ponude ne mogu izvlačiti i/ili mijenjati. Iz tog razloga je Agencija za javne nabavke zauzela stav da se pod čvstim uvezom podrazumijeva ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Ovaj stav je dostupan na web stranici Agencije www.javnenabavke.gov.ba

Čvrsto uvezana ponuda podrazumijeva čvrsto uvezivanje svih “papira” koje dostavlja ponuđač, izuzev garantnih dokumenata, dakle, kako dokumenata kojim se nude robe, usluge i radovi, kao i dodataka na ponudu, u naprijed navedenom smislu. U postupcima koji se odvijaju po fazama ( ograničeni i pregovarački postupak) dokazi kvalifikovanosti po zahtjevu za učešće moraju biti čvrsto uvezani na navedeni način.