U slučaju kada je ugovornom organu uložen prigovor u postupku javne nabavke, ko donosi odluku po prigovoru ?

U skladu sa članom 6. stav 1. tačka a. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, Komisija za javne nabavke djeluje u ime ugovornog organa, u granicama datog ovlaštenja. Osnovni zadaci Komisije su da izvrši otvaranje ponuda, njihovu evaluaciju i da ugovornom organu dostavi preporuku o dodjeli ugovora zajedno sa izvještajem o radu i razlozima davanja takve preporuke. Dostavljanjem preporuke ugovornom organu, u pravilu, okončavaju se poslovi Komisije za javne nabavke. U slučaju kada je ugovornom organu uložen prigovor u postupku javne nabavke, ugovorni organ je u skladu sa članom 51. stav 4. Zakona o javnim nabavkama obavezan da u roku od pet dana od dana prijema donese obrazloženu odluku. Iz toga proizilazi da odluku po prigovoru donosi ugovorni organ tj. njegov ovlašteni predstavnik ( direktor, ministar, načelnik i dr.), a ne Komisija za javne nabavke.