PRNJA­VOR – Na er­ge­li “Vučijak” u Prnja­vo­ru, u sa­ra­dnji s Mi­nis­tar­stvom po­ljo­pri­vre­de, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de RS, stručnjaci iz okruženja iz­vršili su go­diš­nji pre­gled grla i nji­ho­vo ocje­nji­va­nje s ci­ljem ulas­ka ove er­ge­le kao pu­no­pra­vnog čla­na u Svjet­sku aso­ci­ja­ci­ju ko­nja li­pi­ca­ne­ra (LIF).

Mla­den Sto­ja­no­vić iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de, šu­mar­stva i vo­do­pri­vre­de RS kaže da je obav­lje­no ocje­nji­va­nje i kla­si­ra­nje svih grla na er­ge­li, što je je­dan od uslo­va za član­stvo u LIF-u.

“Ocje­nji­va­nje je iz­vršio ek­sper­tski tim iz okruženja. Ra­di­mo sve što je po­tre­bno da er­ge­la u Prnja­vo­ru kao je­di­na u BiH do­bi­je pu­no­pra­vni sta­tus u član­stvu svjet­ske aso­ci­ja­ci­je”, re­kao je Sto­ja­no­vić.

Do­dao je da je Mi­nis­tar­stvo dosa­d uložilo zna­tna sred­stva u održava­nje er­ge­le ka­ko bi ova ja­vna us­ta­no­va zaži­vje­la u pra­vom svje­tlu u smi­slu kva­li­te­tnog uz­go­ja pri­plo­dnih ko­nja i da bi bi­la po­većana vri­je­dnost grla.

“Cilj i smi­sao ja­vne us­ta­no­ve jes­te da do­bi­je­mo upo­tre­bnu vri­je­dnost grla ko­ja ćemo su­tra pro­da­va­ti po ci­je­loj Evro­pi, pa i svi­je­tu. Ozbi­ljan stručni po­sao ko­ji smo ura­di­li je sa­mo uslov ili osno­va da po­sao do­ve­de­mo do kra­ja”, po­ja­snio je Sto­ja­no­vić.

Božo Važić, pro­fe­sor na Po­ljo­pri­vre­dnom fa­kul­te­tu u Ba­nja­lu­ci, kaže da je cilj go­diš­njeg pre­gle­da da se do­bi­je što tačni­ja ocje­na sa­mih grla.

“Ulas­kom u član­stvo LIF-a ima­li bi­smo veće mo­gućnos­ti sa­ra­dnje s os­ta­lim er­ge­la­ma u Evro­pi. Er­ge­lu tre­ba otvo­ri­ti za po­sje­te, ovo je bi­ser RS, a li­pi­ca­nac je bi­ser među ko­nji­ma”, re­kao je Važić. (Srna)