Kako postati član Udruženja?

 • Ako ste završili dodiplomske studije ekonomske struke
 • Individulnim članom se postaje kada se popuni pristupnica
 •  pristupnicu možete popuniti i poslati u elektronskoj formi ili kod Izvršnog direktora Udruženja
 • članska karta se lično preuzima kod Izvršnog direktora Udruženja

Kontakt: info@swot.ba
Telefon: 065/140-062

Zašto postati član Udruženja?

Udruženje ekonomista Republike Srpske S.W.O.T., Banja Luka nastalo je kao izražena potreba jedne generacije diplomiranih ekonomista da aktivno učestvuju sa aspekta struke u javnom životu Republike Srpske. Danas, kada je cilj prema mnogim anketama približavanje i prijem Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u evropske integracije, otvara se veliki prostor za unapređenje struke kao i njena profesionalizacija.

Naše društvo opterećeno je mnogim nepotrebnim stvarima, pojavama, procesima koji u suštini idu na štetu velikog broja stanovnika Republike Srpske. Namjera Udruženja je da ojača ekonomsku struku, da da poseban akcenat na profesionalizaciju struke kao i da apeluje i razvija možemo reći zaboravljene stvari kao što su poštovanje, uvažavanje, solidarnost, korektnost i prije svega odnos prema opštem dobru.

Ekonomski pokazatelji u društvu dosta su zabrinjavajući i treba puno truda uložiti da se poprave, treba podržati pozitivne pojave u društvu, razvijati i njegovati korektnu i pozitivnu komunikaciju. I napredak i poraz leži u nama samima i našoj volji i želji da napredak podržavamo a poraz da pobjedimo. Udruženje djeluje na dobrovoljnoj osnovi ali kada se više ljudi skupi na jedno mjesto mogu puno toga uraditi. Lepeza sekcija u kojoj članovi mogu djelovati je široka i pokriva skoro sve oblasti u kojima dominira ekonomska struka. Udruženje nema namjeru da nekoga proziva i kritikuje, nego želi da bude partner svima koji imaju viziju, želju, volju, snagu i korektne namjere. Smatramo da možemo puno toga ponuditi a na kraju to nam je i moralna obaveza prema društvu.

Udružimo se da bi svima bilo bolje, budimo jedan veliki tim koji nudi nešto novo i korisno što će nama biti na ponos a budućim generacijama dobra osnova za što veći prosperitet.

Prestanak članstva

a) Članstvo u Udruženju prestaje na osnovu pismeno izražene volje-izjave člana o istupanju (da ne želi da bude član, da je spriječen zbog bolesti, itd)

b) Članstvo može prestati i isključenjem člana koju donosi Upravni odbor ako:

 • neopravdano ne prisustvuje sjednicama organa Udruženja
 • bez opravdanog razloga ne izvršava zadatke koji su mu povjereni
 • postupa sa grubom nepažnjom ili namjerom da prouzrokuje štetu Udruženju
 • svojim radom narušava odredbe Statuta Udruženja
 • ako bude osuđen na kaznu zatvora radi nesavjesnog rada ili zloupotrebe položaja
 • i u drugim slučajevima kada to utvrdi Upravni odbor

c) u slučaju pod b) isključeni član se može žaliti Skupštini Udruženja čija odluka je konačna.

Prava i obaveze članova

Član ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugima članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na skupštini kao i preko organa udruženja;
 • bira i bude biran u organe upravljanja udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima udruženja.

Član je obavezan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva udruženja;
 • učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima udruženja;
 • učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima udruženja;
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri upravni odbor u vezi sa ostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja

Udruženje može imati počasne članove koji su posebno zaslužni za razvoj Udruženja.