Ako u otvorenom postupku od četiri primljene ponude samo su dvije vazeće/prihvatljive, šta da radimo u tom slučaju?

Opšta je pretpostavka da je zadovoljena konkurencija ako su dostavljene najmanje tri prihvatljive ponude, ali ugovorni organ nije prinuđen da otkaže postupak – ne postoji automatsko bezuslovno otkazivanje u slučaju da se dostave samo jedna ili dvije ponude.

U slučaju kada u otvorenom postupku primi manje od tri prihvatljive ponude, ugovorni organ ima obavezu da ispita razloge zbog kojih je primio manje od tri ponude. Odluka ugovornog organa o tome da li da dodjeli ugovor ili otkaže postupak treba se zasnivati na procjeni konkurentnosti dostavljenih ponuda – da li je zadovoljena stvarna konkurencija.

 Ispitivanje tržišta u pogledu broja privrednih subjekata koji su registrovani za isporuku roba, ili pružanje usluga ili izvođenje radova za konkretan predmet javne nabavke, ispitivanje uslova postavljenih u tenderskoj dokumentaciji, da li su ponuđene cijene realne u poređenju sa tržišnim cijenama, kakva su prethodna iskustva u vezi predmetne javne nabavke, kakva su iskustva drugih ugovornih organa i sl., sve su to elementi koje treba razmotriti komisija za javne nabavke i na osnovu njih dati preporuku ugovornom organu da nastavi postupak dodjele ugovora ili da poništi postupak. Dakle, u ovim slučajevima ne postoji automatizam i svaki postupak je situacija za sebe.