BA­NJA­LU­KA – Ba­nja­lučka kom­pa­ni­ja “M:tel” pri­vo­di kra­ju ku­po­vi­nu ba­nja­lučke fir­me “Bli­cnet” od “Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­je”.

Kon­ku­ren­cij­sko vi­jeće je 16. okto­bra 2018. go­di­ne za­pri­mi­lo pri­ja­vu kon­cen­tra­ci­je pri­vre­dnog su­bje­kta “M:tel” a.d. Ba­nja­lu­ka ko­jom na­mje­ra­va steći po­je­di­načnu kon­tro­lu nad pri­vre­dnim su­bje­ktom “Bli­cnet” d.o.o. Ba­nja­lu­ka. Pra­vni oblik kon­cen­tra­ci­je je sti­ca­nje kon­tro­le pri­vre­dnog su­bje­kta “M:tel” nad pri­vre­dnim su­bje­ktom “Bli­cnet”.

Pre­dme­tna kon­cen­tra­ci­ja će, pre­ma po­da­ci­ma iz pri­ja­ve kon­cen­tra­ci­je, ima­ti efe­kat na ma­lo­pro­daj­nom trži­štu pružanja uslu­ga fik­sne te­le­fo­ni­je, mo­bil­ne te­le­fo­ni­je, in­ter­ne­ta te ra­dio i TV pro­gra­ma na po­dručju BiH.

Kon­ku­ren­cij­sko vi­jeće po­zi­va sve za­in­te­re­so­va­ne pri­vre­dne su­bje­kte ko­ji dje­lu­ju na ma­lo­pro­daj­nom trži­štu pružanja uslu­ga fik­sne te­le­fo­ni­je, mo­bil­ne te­le­fo­ni­je, in­ter­ne­ta te ra­dio i TV pro­gra­ma, kao i na dru­gim trži­šti­ma na ko­ji­ma bi pre­dme­tna kon­cen­tra­ci­ja mo­gla ima­ti efe­kat, te dru­ge in­sti­tu­ci­je ili udruženja ko­je ima­ju re­le­van­tna sa­zna­nja o na­ve­de­nom trži­štu da mo­gu dos­ta­vi­ti pi­sa­ne pri­mje­dbe i miš­lje­nja, u vre­men­skom ro­ku od se­dam da­na od da­na obja­ve oba­vje­šte­nja, na­vo­di se u do­ku­men­tu ko­ji je da­ti­ran na 4. de­cem­bar.

“Te­le­kom Slo­ve­ni­je” ra­ni­je je po­tpi­sao ugo­vor s “Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma RS” o pro­da­ji 100% udje­la u fir­mi “Bli­cnet” d.o.o. Ba­nja­lu­ka, a na osno­vu in­for­ma­ci­je ko­ja je ta­da objav­lje­na na Lju­bljan­skoj ber­zi.

Ugo­vor­ne stran­ke, ka­ko je ta­da rečeno, pla­ni­ra­ju da okončaju pro­ces pre­uzi­ma­nja do kra­ja 2018. go­di­ne, na­kon ispu­nje­nja svih uslo­va na­ve­de­nih u ugo­vo­ru o pro­da­ji. Do ta­da se neće ot­kri­va­ti de­ta­lji akvi­zi­ci­je, uključujući ci­je­nu, na­ve­li su iz “Te­le­ko­ma Slo­ve­ni­je”.

Inače, “Te­le­kom Srpske”, odno­sno “M:tel”, vla­snik je sa­ra­jev­ske fir­me “Lo­go­soft”, a ne­da­vno je ku­pio i bi­je­ljin­ski “Tel­rad”.

Većin­ski vla­snik “Te­le­ko­ma Srpske” je “Te­le­kom Srbi­je”. (Bi­zni­sin­fo)