Kako postupiti u slučaju kad u otvorenom postugnu stignu dvije ili samo jedna ponuda, da li je obavezno poništiti postupak?

U otvorenom postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača, kada ugovorni organ primi manje od tri prihvatljive ponude, cijeni se svaki konkretni slučaj, u zavisnosti od predmeta nabavke. Ne postoji automatizam da se postupak nabavke mora obavezno poništiti. U onim slučajevima kada ugovorni organ ocjeni da na tržištu nema dovoljan broj ponuđača koji mogu izvršiti isporuku roku, izvršiti uslugu ili izvesti radove ili postoje drugi razlozi koji upućuju na to da se izvrši izbor iako su dostavljene manje od tri prihvatljive ponude, uz obrazloženje tih razloga može se nastaviti postupak i izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača. Međutim, ova situacija mora biti potkrepljena dokazima i razlozima za primjenu. Postupanje ugovornog organa u ovakvoj situaciji se bazira na njegovoj ocjeni o zadovoljenosti konkurencije i obrazloženju za konkretnu situaciju. Takvu ocjenu ugovorni organ donosi na osnovu saznanja o stvarnoj konkurenciji na tržištu, na osnovu iskustava iz ranijeg perioda ili iskustava drugih ugovornih organa u nabavci istih ili sličnih predmeta nabavke. Ako ugovorni organ ocjeni da prijemom manje od tri prihvatljive ponude nije zadovoljena stvarna konkurencija, poništiće postupak u skladu sa čl.12. stav 1. tačka b) 4).