Koji sud je nadležan za prinudno izvršenje presude, ako se izvršenje provodi na nepokretnoj imovini?

Za prinudno izvršenje na nekretnini izvršenika, odnosno dužnika, nadležan je sud prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.