Da li postoji obaveza plaćanja poreza na usluge po fakturi ino dobavljača za sponzorstvo na Media Festivalu održanom u Hrvatskoj? Ino dobavljač je po osnovu ugovora izvrsio obavezu i osigurao logo na web stranici Media Festivala, a iste usluge je i fakturisao. Da li prilikom isplate prihoda ino dobavljaču postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku? Da li se na pomenute usluge obračunava i PDV?

Pitanje je kompleksno, ali generalno, na određene usluge postoji obaveza obračuna i plaćanja poreza po odbitku.Takođe i PDV se obračunava.