LON­DON – Pi­lo­ti “Bri­tish Airwaysa” za­počeli su juče dvo­dne­vni štrajk jer traže po­većanje pla­ta, zbog čega je ot­ka­za­no vi­še sto­ti­na le­to­va.

Po­slje­di­ce štraj­ka mo­gle bi se osjećati da­ni­ma, a list “Gu­ar­di­an” pi­še da će bi­ti po­gođeno oko 145.000 pu­tni­ka.

Pre­ma pro­cje­ni sin­di­ka­ta, dan štraj­ka ko­štaće kom­pa­ni­ju oko 40 mi­li­ona bri­tan­skih fun­ti.

Većina od 850 le­to­va je ot­ka­za­na, a pu­tni­ci­ma je po­nuđeno vraćanje nov­ca ili pre­ba­ci­va­nje na ne­ke na­re­dne le­to­ve. No­vi štrajk je pla­ni­ran za 27. sep­tem­bar, jer su pi­lo­ti odbi­li po­nu­du kom­pa­ni­je za po­većanje pla­te od 11,5 od­sto u na­re­dne tri go­di­ne. (Ta­njug)