Poštovanje. Od rođaka i prijatelja povremeno primam novac kao finansijsku pomoć na devizni račun. Da li sam dužan da platim porez na taj novac, tj. da li se to tretira kao dohodak, pošto su u pitanju uplate od fizičkih lica kao pomoc. Logično mi je da se ne plaća, pošto se ne radi o prihodu za neki rad/uslugu/prodaju, ali bih molio za tačan odgovor zarad mirnog sna. Takođe sam načuo neke informacije da se porez na takve uplate plaća samo ako se u toku godine uplati više od (3 x prosječna plata u RS x 12 mjeseci, cca 30000KM), te se plaća porez na iznos preko 30000KM, tj. tretira se kao ekstra prihod. Molio bih odgovor i na to pitanje. Unaprijed zahvalan.

Zakonom o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 91/06, 120/08, 71/10 i 1/11), propisano je oporezivanje dohotka koji ostvari fizičko lice u toku poreskog perioda, a članom 3. navedenog zakona su propisani dohoci koji podliježu oporezivanju i to su:

lična primanja, samostalne djelatnosti, autorska prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala i kapitalnih dobitaka.

Porez na dohodak se plaća po stopi od 10% ( član 4.), bez obzira na visinu ostvarenog dohotka, a osnovica poreza na dohodak je razlika između ukupnih prihoda ostvarenih u jednom poreskom periodu i ukupnih odbitaka, koji su u skladu sa navedenim zakonom i koji su nužni za ostvarenje prihoda (član 6.). Navedena osnovica umanjuje se u iznosu od 900,00 KM na godišnjem nivou za svakog izdržavanog člana, iznos kamate plaćene na stambene kredite i iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1200,00 KM godišnje.

Navedenim zakonom nije propisano oporezivanje prihoda koji fizičko lice primi od drugog fizičkog lica na ime pomoći, odnosno kao poklon. Iz navedenog proizlazi da niste u obavezi platiti porez na primljeni novac, a koji ste, kako navodite u upitu, primili od vaših prijatelja kao finansijsku pomoć.