PE­KING – Mi­li­jar­der Džek Ma, ko­ji je uveo e-trgo­vi­nu u Ki­nu danas se po­vu­kao sa mjes­ta iz­vršnog pred­sje­dni­ka “Ali­ba­be”.

On sa tog mjes­ta odla­zi na­kon što je dvi­je de­ce­ni­je pro­veo stva­ra­jući bi­znis vri­je­dan 460 mi­li­jar­di do­la­ra.

Ka­ko je ra­ni­je na­ja­vio, u po­tpu­nos­ti će se po­sve­ti­ti fi­lan­tro­pi­ji, a na mjes­tu iz­vršnog pred­sje­dni­ka za­mije­niće ga do­sa­daš­nji iz­vršni di­re­ktor “Ali­ba­be” Da­ni­jel Čang.

Ma će svoj odla­zak u pen­zi­ju obi­lježiti ve­li­kom pro­sla­vom u gra­du Han­gdžou, sje­di­štu fir­me.

Ma je 2014. go­di­ne osno­vao “Džek Ma” fon­da­ci­ju, a kao in­spi­ra­ci­ju za do­bro­tvor­ne po­du­hva­te na­veo je fon­da­ci­ju “Bil i Me­lin­da Gej­ts”.

U sep­tem­bru pro­šle go­di­ne je re­kao da pri­je ne­go što na­pu­ni 70 go­di­na želi da se ba­vi dru­gim stva­ri­ma, uključujući obra­zo­va­nje.

Međutim, i na­kon što se po­vuče sa čela “Ali­ba­be”, očeku­je se da nas­ta­vi da obli­ku­je bu­dućnost kom­pa­ni­je kroz svo­je član­stvo u “Ali­ba­ba par­tner­stvu”, gru­pom od 36 lju­di ko­ji mo­gu da oda­be­ru većinu di­re­kto­ra u odbo­ru. Ta­kođe će zadržati 6,22 od­sto akci­ja kom­pa­ni­je.

Ma, član Ko­mu­nis­tičke par­tije, naj­po­zna­ti­ji je ki­nes­ki pri­va­tnik i, sa bo­gat­stvom od oko 40 mi­li­jar­di do­la­ra – naj­bo­ga­ti­ji čovjek Ki­ne. (Agen­ci­je)