Da li se za javnu nabavku putem direktnog sporazuma moraju imati tri ponude?

Zakon o javnim nabavkama ne zahtijeva da se u postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma moraju imati tri ponude. Odredbom člana 47. Zakona propisano je da direktni sporazum podrazumijeva postupke u kojima ugovorni organ prikuplja prijedlog cijene ili ponude od pojedinačnih dobavljača, davaoca usluga ili izvođača radova i pregovara ili prihvata tu cijenu kao uslov za konačan sporazum.

Postupak direktnog sporazuma ugovorni organi definišu internim pravilnikom o direktnom sporazumu koji se donosi u skladu sa modelom koji je propisala Agencija za javne nabavke. U navedenom modelu u članu 7. navodi se da ugovorni organ slobodno odabere dobavljača kojeg će pozvati i sa kojim će provesti aktivnost nabavke. Prije odluke o pozivanju određenog dobavljača, ugovorni organ provjerava situaciju na tržištu roba, usluga ili radova, posebno tržišnu cijenu roba, usluga ili radova koji su predmet nabavke. Osnovni je uslov kod nabavke putem direktnog sporazuma da ugovorni organ odabere dobavljača na način koji garantuje adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac.