SARAJEVO – Hitnim usvajanjem izmjena i dopuna zakona o hrani, veterinarstvu i seta propisa pod nazivom „higijenski paket“, kao konačnog rješenja, spriječila bi se višegodišnja nemogućnost izvoza proizvoda životinjskog porijekla iz BiH u EU, saopšteno je iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

U Komori smatraju da bi se višegodišnja nemogućnost izvoza proizvoda životinjskog porijekla iz BiH u EU, dodatno pogoršana prestankom izvoza u Hrvatsku, spriječila i dosljednom primjenom protokola o saradnji nadležnih institucija u prelaznom periodu.

U prijedlogu mjera Spoljnotrgovinske komore BiH za poboljšanje poslovnog ambijenta pod nazivom „Privreda BiH – šanse i izazovi“, ističe se da bi u pregovorima sa EU trebalo zahtijevati ukidanje ili povećanje izvoznih kvota za ribu i vino, čime bi se poboljšao ambijent u poljoprivredi i prehrambenoj industriji BiH.

„Potrebno je što prije usvojiti zakon o vinu BiH, usklađen sa propisima EU, jer njegovo nepostojanje onemogućava razvoj novih vinarija, zaštitu geografskog porijekla i odgovarajuću kategorizaciju i etiketiranje“, naglašava se u ovom strateškom dokumentu Komore.

U njemu se još navodi da je neophodno izmijeniti Zakon o akcizama u BiH povećanjem standardne i uvođenjem umanjene akcize za male pivare, jer jedinstvena akciza ugrožava poslovanje malih pivara, ali i izmijeniti ovaj zakon u smislu ukidanja akcize na bezalkoholna pića, u skladu sa praksom EU.

Kada je riječ o energetskom sektoru BiH, u dokumentu se navodi da se problemi ogledaju u prostorno-planskim dokumentima, odnosno u pribavljanju dozvola za gradnju, te u iznalaženju potencijalnih investitora za energetske objekte, a koji bi mogli biti riješeni blagovremenim pripremama, te skraćivanjem vremena za pribavljanje, ali i obezbjeđivanjem povoljnih kredita ili davanjem koncesija.

U tekstilnoj industriji BiH, prema ovom dokumentu, trebalo bi preispitati Odluku o privremenoj suspenziji carinskih stopa kod uvoza određenih roba, te je proširiti na repromaterijale koji se koriste u procesu unutrašnje obrade i produžiti rok njene primjene.

„Ovim mjerama, te izjednačavanjem carinskih stopa u BiH sa onima u EU, zbog konkurentnosti domaćih sa inostranim kompanijama, popravio bi se poslovni ambijent u ovoj grani privrede“, navodi se u dokumentu Komore.