Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 13. maja u Bijeljini seminar “Zakon o privrednim društvima ” kojem je prisustvovalo oko 70 polaznika, od privrednika do službenika javnog sektora Predavači su istakli da primjena Zakona o privrednim društvima u RS  olakšava osnivanje preduzeća i omogućava veću zaštitu malih akcionara.

Marko Rajčević, predsjednik Radne grupe za izradu Zakona o privrednim društvima je istakao da novi zakon preciznije utvrđuje dužnosti članova uprave prema društvu, detaljnije propisuje sukob interesa i konkurencijske odnose, te utvrđuje ništavnost poslova koji su sklopljeni suprotno tim odredbama.

Rajčević je kazao da se maksimalan broj članova društva s ograničenom odgovornošću povećava sa 30 na 50, za zatvorena akcionarska društva do 100, dok oni koji imaju više od 100 članova moraju poslovati kao otvorena akcionarska društva.

Kada je u pitanju zaštita malih akcionara, koja je do sada bila na prilično niskom nivou, novi zakon je utvrdio institut "nesaglasnih akcionara", odnosno onih koji se protive važnim odlukama većinskih akcionara čime stiču pravo da od društva zahtijevaju otkup njihovih akcija po tržišnoj cijeni.

Predavač na seminaru bila je Mira Potkonjak iz Komisije za hartije od vrijednosti RS koja je pojasnila budući rad skupština akcionara u skladu sa novim zakonom.

Sva preduzeća imaju rok od dvije godine da svoje akte usklade s odredbama Zakona o privrednim društvima.

GALERIJA

Postupak_rada_i_odlucivanja_skupstine_akcionarskog_drustva

Izvor SWOT