U Banjoj Luci je 13.06.2014 godine, u sklopu projekta „ Praćenje i analiza transparentnosti finansiranja javnih institucija i opština u Republici Srpskoj“ održan okrugli sto na temu Uloga i značaj interne revizije kao instrumenta kontrole javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave. Svrha okruglog stola je kreiranje radne grupe koja će analizirati trenutno stanje u oblasti interne revizije, te u skladu sa svojim mogućnostima kreirati pregled politika sa ciljem unapređenja interne revizije kao instrumenta kontrole. Okruglom stolu je prisustvovalo 18 učesnika uglavnom internih revizora iz javnih preduzeća kao i glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske g-din Duško Šnjegota i njegov zamjenik g-din Darko Pejić.

Gospodin Šnjegota je započeo diskusiju navodeći da je uloga interne revizije da pruži “neku novu vrijednost”. Smatra da interni revizori ne bi trebali raditi reviziju finansijskih izvještaja zbog različitih pristupa i metodologije.  Takođe je napomenuo da je budžetska inspekcija kod nas zanemarena a smatara da bi sve trebalo biti povezano redoslijedom budžetska inspekcija, interna revizija pa eksterna revizija.

Diskusija se zatim usmjerila na pitanje eksternog rukovodioca interne revizije u javnim preduzećima. Većina učesnika smatra da nije dobro i da neko ko ne radi puno radno vrijeme i dolazi povremeno nije u stanju da pomogne internim revizorima u sagledavanju cjelokupne situacije. “Glavna tema diskusije bio je Zakon o javnim preduzećima RS, a većina učesnika se složila da su propisi koji se tiču interne revizije zakonski neusklađeni, posebno kada su u pitanju članovi o Odboru za reviziju koji dopuštaju da direktor interne revizije bude eksterno lice. Pitanje koje se postavilo jeste „kako direktor može dati doprinos jedinicama interne revizije, ako nije fizički prisutan u preduzeću“?”

Gospodin Čeko takođe smatra da bi direktor interne revizije trebao biti neko iz upravne strukture, te nam je predložio i sastanak sa menadžementom javnih preduzeća kako bi nas uputili šta je po njima važno i objasnili nam šta oni smatraju  da bi interna revizija trebala da uradi kao i koja je njihova uloga?

Jedna od internih revizora u Poštama Srpske je navela kako je interna revizija “prepuštena sama sebi u javnom sektoru”.

Interni revizor u Službi Predsjednika RS, g-đa Dragana Pejić smatra da postoji dosta neriješenih pitanja vezano za internu reviziju kao što je edukacija internih revizora i njihova naknada.  Takođe je navela da je Zakonom o internoj reviziji iz 2008 godine predviđen set podzakonskih akata kojim bi se detaljnije definisala oblast interne revizije, ali nažalost da do danas ni jedan od tih akata nije donesen. 

Moderator okruglog stola,gospodin Milašinović je naveo da će se zaključci sa ovog okruglog stola sastaviti u jedan dokument koje će Udruženje ekonomista RS distribuirati učesnicima i zamoliti ih za dodatne komentare. On je takođe najavio i nastavak okruglog stola kroz nekoliko mjeseci na kojem će se voditi diskusija o pomenutom dokumentu, kako bi se u konačnici definisao definisao set prijedloga i mjera koje treba mijenjati u ovoj oblasti.