SARAJEVO – Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), ukupna zaduženost svih domaćih institucionalnih sektora kod banaka u BiH, na kraju novembra 2009. godine iznosila je oko 14,1 milijardu KM. Od toga, na dugoročne kredite otpada oko 10,4 milijarde KM, a na kratkoročne oko 3,7 milijardi KM.

Ukupna zaduženost stanovništva u BiH na kraju novembra 2009. godine iznosila je oko 6,3 milijarde KM, dok su krediti privredi iznosili oko 7,3 milijarde KM. Podaci pokazuju da je tokom prošle godine došlo do povećanja nekvalitetnih kredita, odnosno kredita koji se teško otplaćuju ili se nikako ne otplaćuju.

Razlog tome je pogoršanje uslova poslovanja i opšti pad standarda stanovništva, kao posljedica ekonomske krize. Za tri kvartala 2009. godine (januar – septembar), nekvalitetni krediti su iznosili 4,8 posto od ukupnih kredita i u ovoj godini mogu imati tendenciju povećanja.

Komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su likvidne i imaju dobru kapitalizaciju, problem predstavlja kvalitet kredita. Banke su mnogo restriktivnije i svoje poslovanje baziraju na upravljanju rizicima i sigurnosti plasmana, što je prioritet u odnosu na profit.

U CBBiH postoji Centralni registar kredita fizičkih i pravnih lica u kome su registrovana sva kreditna zaduženja fizičkih i pravnih lica i žiranti. Podaci o tome da li je povećan broj žiranata koji moraju vraćati tuđe kredite ne postoji u vidu zvanične statistike, ali je poznato da ima slučajeva da žiranti otplaćuju kredite onih koji su kreditno zaduženi.

Kamatne stope bilježe blagi pad, tako su prosječne kamatne stope na kratkoročne kredite stanovništvu s valutnom klauzulom iznosile u novembru 2009. godine 10,12 posto (u oktobru su iznosile 10,22 posto, u septembru 10,64 posto, a privredi 8,75 posto (u oktobru 8,63 posto, u septembru 8,82 posto).

Kamatne stope na dugoročne kredite stanovništvu s valutnom klauzulom u novembru 2009. godine iznosile su 9,74 posto (u oktobru 10,09 posto, u septembru 10,22 posto), a privredi 7,75 posto (u oktobru 7,98 posto, u septembru 8 posto).

Izvor Agencije