BA­NJA­LU­KA, SA­RA­JE­VO – Du­gogo­diš­nja lo­ša akci­zna po­li­ti­ka na du­van­ske proi­zvo­de u BiH do­ve­la je do ras­ta crnog trži­šta ovih proi­zvo­da te niz dru­gih ne­ga­ti­vnih po­slje­di­ca, uključujući i ga­še­nje ra­dnih mjes­ta u obje­kti­ma ko­ji se ba­ve le­gal­nom pro­da­jom.

Pri­mje­ra ra­di, “Mi­nu­ti­ca”, naj­veći la­nac ki­os­ka u Re­pu­bli­ci Srpskoj, s uku­pno 120 ma­lo­pro­daj­nih obje­ka­ta, koja po­slu­je u sas­ta­vu Akci­onar­skog druš­tva “Glas srpski trgo­vi­na” iz Ba­nja­lu­ke, bi­lježi ogro­man pad pro­da­je.

“Ki­osk, tra­di­ci­onal­no za­miš­ljen i pre­po­znat kao mjes­to gdje možete ku­pi­ti ci­ga­re­te i no­vi­ne, oko 80 od­sto pri­ho­da od pro­da­je ro­be os­tva­ri upra­vo na pro­da­ji ci­ga­re­ta. Suočeni s bu­ja­njem crnog trži­šta ci­ga­re­ta u pro­te­klih 10 go­di­na pro­sječan broj pro­da­tih pa­kli­ca na ki­os­ci­ma ‘Mi­nu­ti­ca’ bi­lježi pad od 35,2 od­sto, što po­ka­zu­ju po­da­ci za pe­ri­od od 2010. do 2019. go­di­ne”, is­tiče Sa­nja Bla­go­je­vić, di­re­ktorica Akcionarskog društva “Glas srpski trgo­vi­na”.

Ka­ko do­da­je, pro­ce­nat je ne­što niži od pro­cen­ta pa­da uku­pnog trži­šta du­van­skih proi­zvo­da jer je “Mi­nu­ti­ca” u tom pe­ri­odu po­većala svo­je trži­šno učešće i pos­ta­la li­der u ovom se­gmen­tu ma­lo­pro­da­je u Re­pu­bli­ci Srpskoj.

“Uz pad pro­da­je ci­ga­re­ta od vi­še od 35 od­sto u is­to vri­je­me ima­mo pa­ra­do­ksal­nu si­tu­aci­ju da pra­teći asor­ti­man proi­zvo­da u pro­sječnoj pro­da­ji po obje­ktu, a ko­ji se ugla­vnom veže za pro­da­ju kon­zu­men­ti­ma ci­ga­re­ta, bi­lježi rast, pa ta­ko pro­da­ja upa­ljača iz go­di­ne u go­di­nu ras­te. Go­vo­ri to u pri­log činje­ni­ci da pad le­gal­ne pro­da­je ci­ga­re­ta ni­je uzro­ko­van sma­nje­njem bro­ja pu­šača”, kaže Bla­go­je­vićeva.

Pre­ma nje­nim ri­ječima, ima­jući u vi­du zas­tu­plje­nost ci­ga­re­ta od oko 80 od­sto pri­ho­da od uku­pne pro­da­je ro­be na ki­os­ku, ja­sno je da je op­sta­nak nji­ho­vog po­slo­va­nja di­rek­tno ve­zan za pro­da­ju ove vrste proi­zvo­da.

“Ako po­gle­da­mo lis­tu 10 naj­pro­da­va­ni­jih proi­zvo­da na ki­os­ci­ma ‘Mi­nu­ti­ca’, ra­zličite vrste ci­ga­re­ta za­uzi­ma­ju osam od de­set po­zi­ci­ja. Suočeni s no­vo­nas­ta­lom si­tu­aci­jom pa­da pro­da­je, pri­si­lje­ni smo sma­nji­va­ti broj ma­lo­pro­daj­nih obje­ka­ta i ga­si­ti ra­dna mjes­ta ka­ko bismo očuva­li kon­ti­nu­itet po­slo­va­nja”, upo­zo­ra­va Bla­go­je­vićeva u izja­vi za “Ne­za­vi­sne no­vi­ne”.

Ka­ko do­da­je, rast ci­je­na pa­kli­ca ci­ga­re­ta u pro­te­klom pe­ri­odu, uzro­ko­van u naj­većoj mje­ri po­većanjem akci­ze, odveo je nji­ho­ve kup­ce na ra­zne tez­ge, sto­liće i ne­re­gis­tro­va­ne pro­da­vni­ce, mjes­ta gdje ku­pu­ju ro­bu bez mar­ki­ce, te pa­kli­cu ci­ga­re­ta plaćaju u pro­sje­ku 2,50 do tri KM.

Na tu ro­bu akci­za i PDV ni­su plaćeni, a za tu ro­bu ne pos­to­ji ni­ka­kva ga­ran­ci­ja mjes­ta i vre­me­na proi­zvo­dnje, kao ni kva­li­te­ta sa­mog proi­zvo­da. Osim to­ga, iz­gu­blje­na pro­da­ja se ne po­nav­lja, po­tre­ba je za­do­vo­lje­na.

“Rast crnog trži­šta se ni­je de­sio pre­ko noći, re­zul­tat je du­go­godiš­nje lo­še akci­zne po­li­ti­ke. Sto­ga i opo­ra­vak le­gal­nog trži­šta može bi­ti sa­mo re­zul­tat sin­hro­ni­zo­va­nih akti­vnos­ti, pri­je sve­ga kroz sma­nje­nje ma­lo­pro­daj­ne ci­je­ne ci­ga­re­ta kao re­zul­tat sma­nje­nja uku­pnog tro­ška akci­ze po pa­kli­ci i ozbi­ljne akti­vnos­ti kon­trol­nih i is­tražnih or­ga­na na sprečava­nju ile­gal­ne trgo­vi­ne du­van­skim proi­zvo­di­ma”, is­tiče Bla­go­je­vićeva.

Ocje­nju­je da bi opo­ra­vak le­gal­nog trži­šta du­van­skih proi­zvo­da kup­ci­ma do­nio mo­gućnost da po nižoj ci­je­ni ku­pe proi­zvod za čiji kva­li­tet i po­ri­je­klo pos­to­ji ga­ran­ci­ja.

“A, na­ma kao trgov­ci­ma da­je šan­su da se bo­ri­mo za kva­li­te­tnu uslu­gu po­tro­šačima uz lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju i ti­me očuva­mo po­slo­va­nje i pos­to­jeća ra­dna mjes­ta”, za­ključuje Bla­go­je­vićeva.

I u lan­cu ki­os­ka kom­pa­ni­je “iNo­vi­ne” bi­lježi se pad pro­da­je ci­ga­re­ta. Ka­ko is­tiču, go­to­vo 55 od­sto nji­ho­ve pro­da­je odla­zi na ci­ga­re­te.

“Ci­ga­re­te su ar­ti­kal zbog ko­jeg većina na­ših ku­pa­ca i do­la­zi u ku­po­vi­nu. Sko­ro 500 ki­os­ka, ko­li­ko ih ima­mo na te­ri­to­ri­ji BiH, za naj­pro­da­va­ni­ji ar­ti­kal drži ci­ga­re­te te pri­bor za pu­še­nje. S ob­zi­rom na to da jes­te naj­pro­da­va­ni­ji ar­ti­kal, go­to­vo 90 pos­to pu­šača bi ra­di­je ku­po­va­lo le­gal­ne ci­ga­re­te, ali zbog stal­nog ras­ta ci­je­na ne mo­gu da ih priu­šte”, po­ručuju iz “iNo­vi­na”.

Ova­kva si­tu­aci­ja uve­li­ko utiče na po­slo­va­nje “iNo­vi­na”. Ka­ko na­gla­ša­va­ju, sve veći broj pu­šača u BiH pri­si­ljen je na ku­po­vi­nu du­van­skih proi­zvo­da na crnom trži­štu jer se ci­je­na ci­ga­re­ta sva­ke go­di­ne dras­tično po­većava.

Sva­ke go­di­ne, is­tiču, BiH zbog crnog trži­šta gu­bi 30 ki­lo­me­ta­ra auto-­pu­ta, ta­ko da je za se­dam go­di­na ne­po­vra­tno iz­gu­blje­no oko 200 ki­lo­me­ta­ra. Osim to­ga, budžet BiH gu­bi sred­stva ko­ji­ma može fi­nan­si­ra­ti zdrav­stve­ni sis­tem, ško­le, vrtiće, sve us­ta­no­ve ko­je su na­šim građani­ma bi­tne.

U “iNo­vi­na­ma” sma­tra­ju da bi se sma­nje­nje akci­znih op­te­rećenja na ci­ga­re­te i du­van di­rek­tno re­fle­kto­va­lo na sma­nje­nje crnog trži­šta.

“Uz sma­nje­nje crnog trži­šta i akci­za na ci­ga­re­te, mi bismo os­tva­ri­li mo­gućnost po­većanje obi­ma po­sla, otva­ra­nje no­vih po­slo­vni­ca i ra­dnih mjes­ta. Ci­je­ne du­han­skih proi­zvo­da mo­ra­ju se hi­tno sma­nji­ti! Sta­nje se može vra­ti­ti u nor­ma­lu sa­mo po­vra­tom akci­za na ra­zu­man ni­vo i pre­da­nom ko­or­di­ni­ra­nom bor­bom pro­tiv ne­le­gal­nog trži­šta”, sma­tra­ju iz “iNo­vi­na”.

Sa­ša Gra­bo­vac, iz­vršni di­re­ktor Udruženja eko­no­mis­ta RS SWOT, is­tiče da, po­red broj­nih ne­ga­ti­vnih po­slje­di­ca ko­je sa so­bom no­si ne­le­gal­na trgo­vi­na, ona ta­kođe os­tav­lja du­bok trag i u po­gle­du ne­lo­jal­ne kon­ku­ren­ci­je le­gal­nim ma­lo­pro­daj­nim obje­kti­ma. U kon­kre­tnom slučaju, ka­ko je na­veo, pro­da­vači ko­ji ci­ga­re­te pro­da­ju na crnom trži­štu ne plaćaju ni­ka­kve dažbi­ne, ko­je čine ogro­man dio u stru­ktu­ri ma­lo­pro­daj­ne ci­je­ne ci­ga­re­ta.

“Ta­ko su ci­je­ne du­van­skih proi­zvo­da za 50 do 60 od­sto niže na uli­ci ne­go ci­je­ne ovih proi­zvo­da ko­ji se dis­tri­bu­ira­ju le­gal­nim ka­na­li­ma, najčešće u ki­os­ci­ma. Na­ra­vno da ta­kva ra­zli­ka u ci­je­ni pred­stav­lja jak mo­tiv za kon­zu­men­te ci­ga­re­ta da na­bav­ku ove vrste proi­zvo­da obav­lja­ju na uli­ci, ne­le­gal­nim tržni­ca­ma i slično”, re­kao je Gra­bo­vac.

Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, to do­vo­di do pa­da pro­me­ta le­gal­nih ma­lo­pro­daj­nih la­na­ca i in­di­vi­du­al­nih pro­daj­nih obje­ka­ta, a to da­lje utiče i na vi­si­nu pla­ta ra­dni­ka ko­ji ra­de u nji­ma, za­tim na otpu­šta­nja, skraćenje ra­dnog vre­me­na i slično.

Dru­gim ri­ječima, pre­ma Gra­bov­čevom mišljenju, ci­je­nu plaćaju ne sa­mo vla­sni­ci ma­lo­pro­daj­nih obje­ka­ta, već i ra­dni­ci ko­ji u nji­ma ra­de.

“Re­de­fi­ni­sa­nje akci­zne po­li­ti­ke na način da ona vi­še ko­re­spon­di­ra s po­tro­šačkom moći sta­no­vniš­tva već je da­lo po­zi­ti­vne efe­kte u Crnoj Go­ri, gdje je do­šlo do ras­ta pri­ho­da po osno­vu dažbi­na od pro­da­je du­van­skih proi­zvo­da”, re­kao je Gra­bo­vac.

Ka­ko do­da­je, sma­nje­nje akci­za na ovu vrstu proi­zvo­da sma­nji­lo bi ra­zli­ku u ci­je­na­ma ci­ga­re­ta na le­gal­nom i ne­le­gal­nom trži­štu, a sa­mim tim i atra­kti­vnost bav­lje­nja ovom ne­za­ko­ni­tom dje­la­tnošću.

“U tom slučaju mo­gli bismo očeki­va­ti i veći pro­met ovom vrstom proi­zvo­da u le­gal­nim ma­lo­pro­daj­nim obje­kti­ma, kao što su ki­os­ci, ben­zin­ske pum­pe, mar­ke­ti i slično. Na taj način bismo sve ko­ji ra­de u le­gal­nim ka­na­li­ma pro­da­je do­ve­li u ko­li­ko-to­li­ko ra­vno­pra­van po­ložaj i omo­gućili nji­hov ko­mer­ci­jal­ni op­sta­nak uz po­rast budžet­skih pri­ho­da”, na­po­mi­nje Gra­bo­vac.

I Mi­ro Džaku­la, di­re­ktor Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje BiH, sma­tra da je odlu­ka BiH o us­klađiva­nju akci­za na du­van i du­van­ske pre­rađevi­ne s oni­ma u EU bi­la pre­ura­nje­na.

“Sva­ko po­većanje ci­je­na du­ha­na i du­han­skih pre­rađevi­na ko­je ni­je u skla­du sa stan­dar­dom sta­no­vniš­tva prou­zroči po­slje­di­cu da se otva­ra trži­šte i crno trži­šte ras­te”, re­kao je ne­da­vno Džaku­la. (Nezavisne)