Rastuće kamatne stope su dovele do propasti Silicon Valley Banka (SVB), jer se banka suočila s gubicima na obveznicama koje su izdane kada su stope bile niže. Nakon rasta kamatnih stopa centralne banke FED, cijena obveznica je pala.

To ne bi bio problem da je banka držala obveznice do dospijeća, ali zbog povlačenja novaca klijenata, uglavnom kompanije iz tehnološkog sektora i venture fondova, morala je prodavati obveznice po nižoj cijeni da bi mogla isplatiti klijente. Uslijedio je “juriš na banku” pa je banka morala prodati golemu svotu državnih obveznica po niskoj cijeni, čime se stvaraju gubici. To je dovelo do bankrota banke.

Banka je prošle godine prekinula osiguranje od događaja koji su doveli do bankrota
U svemu tome je čudno što je banka izvijestila da praktički nema zaštite od kamatne stope na svom golemom portfelju obveznica krajem 2022., javlja Wall Street Journal. Prekinula je ili pustila da istekne zaštita od kamatne stope na više od 14 milijardi dolara vrijednosnih papira tokom cijele godine, stoji u finansijskom izvještaju banke s kraja godine.

Zaštita od kamatne stope je najčešće u obliku nečega što se naziva swaps, finansijski instrument koji učinkovito pretvara investitorove zajmove s fiksnom stopom ili obveznice u promjenjivu stopu s plaćanjem trećoj strani.

To može biti važno za banke poput SVB-a jer su mnoga njihova ulaganja vezana uz obveznice s fiksnim prihodom poput hipoteka ili državnih zapisa. Kada stope rastu, obveznicama s fiksnim prihodom pada vrijednost, kao što se dogodilo sa SVB-om.

U finansijskom žargonu to se naziva “hedging”, a cilj je da se banka zaštiti do rizika. “Hedging” je stoga trgovina koja se sklapa sa svrhom smanjenja rizika od nepovoljnih kretanja cijena druge imovine. To se može uporediti s osiguranjem. Ako se dogodi neželjeni događaj (npr. pad cijene obveznica), onda se mogu podmiriti gubici, tačnije dio gubitaka. Time se smanjuje prihod od “hedgane” imovine, ali se osigurava od nepovoljnih događaja.

Promjena politike banke u najgore vrijeme
U aprilu 2021. finansijski direktor Daniel Beck rekao je analitičarima da je kompanija zaštitila obveznice vrijedne 10 milijardi dolara, dodajući: “Nastavićemo činiti više kako bismo se zaštitili i ublažili uticaj potencijalnih daljnjih kretanja kursa.”

Drugim riječima, kompanija se zaštitila od pada cijene obveznica koji bi uslijedio zbog rasta kamatnih stopa centralne banke FED. Sredinom 2022. je banka promijenila stav, rekavši u prezentaciji ulagačima da “prebacuje fokus na upravljanje osjetljivošću na pad stope”, odnosno štiti se ako kamatne stope padnu.

Tokom 2022. smanjio je svoje “hedganje” do tačke u kojoj je samo 563 miliona dolara od njegovih 26 milijardi dolara vrijednosnih papira imalo zaštitu od rasta kamatnih stopa na kraju godine, što je pad u odnosu na 15.3 milijarde dolara godinu ranije.

Banka nije izvijestila o bilo kakvoj zaštiti za svoju drugu grupu obveznica od 91 milijardu dolara, takozvanih vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća. Prijavila je više od 2.4 milijarde dolara gubitaka prošle godine kao rezultat rasta kamatnih stopa centralne banke.

Jedna od najgorih odluka iz područja finansijskog rizika u istoriji
Ostaje otvoreno pitanje zbog čega je odluka odjela za finansijski rizik SVB-a tokom 2022. bila da se eliminiše zaštita od pada cijene obveznica, što je bilo uzrokovano rastom kamatnih stopa centralne banke, iako je tokom cijele godine centralna banka FED jasno komunicirala da će nastaviti povećavati kamatne stope s ciljem borbe protiv inflacije.

Radi se o ogromnoj grešci u upravljanju finansijskim rizikom, a ta strateška odluka je dovela do bankrota. Čak i povlačenje sredstava kompanija iz tehnološkog sektora, koji su bili velika većina klijenata Silicon Valley Banka (SVB), moglo se očekivati jer je 2022. bila loša godina za sektor.

Zaključno, sve se moglo i trebalo predvidjeti. Pad cijena obveznica se mogao očekivati jer je FED jasno komunicirao tokom cijele godine da će nastaviti s politikom povećanja kamatnih stopa, a povlačenje sredstava kompanija iz tehnološkog sektora iz banke se moglo očekivati jer je 2022. bila godina velikih problema u tom sektoru i masovnih otpuštanja.

Odjel finansijskog rizika SVB-a je usprkos svemu tome odlučio ne samo da se neće dodatno osigurati od događaja koji su najavljeni i očekivani nego i da će osiguranja koja su postojala ukinuti. (Index.hr)