SA­RA­JE­VO – Na ni­vou mi­kro­kre­di­tnog se­kto­ra u FBiH za pe­ri­od od 1. ja­nu­ara do 30. ju­na 2021. go­di­ne is­ka­zan je po­zi­ti­van fi­nan­sij­ski re­zul­tat u izno­su 7,3 mi­li­ona KM, što je za 4,9 mi­li­ona KM vi­še u odno­su na is­ti pe­ri­od 2020. go­di­ne.

Mi­kro­kre­di­tna druš­tva (MKD) is­ka­za­la su ne­to do­bit u izno­su 0,4 mi­li­ona KM, dok su mi­kro­kre­di­tne fon­da­ci­je (MKF) is­ka­za­le vi­šak pri­ho­da nad ras­ho­di­ma u uku­pnom izno­su 6,9 mi­li­ona KM.

Ope­ra­ti­vna efi­ka­snost po­slo­va­nja mi­kro­kre­di­tnog se­kto­ra FBiH sa 30. ju­nom 2021. go­di­ne je 18,48 ods­to, što je u okvi­ru pro­pi­sa­nog po­ka­za­te­lja, a is­ka­za­ni po­vrat na akti­vu, pri­la­gođen za in­fla­ci­ju, trži­šnu ci­je­nu ka­pi­ta­la i do­na­ci­je je po­zi­ti­van i izno­si 3,28 ods­to, što je u skla­du sa pro­pi­sa­nim ogra­ničenjem po­slo­va­nja, po­da­ci su Agen­ci­je za ban­kar­stvo FBiH (FBA).

Uku­pna akti­va mi­kro­kre­di­tnog se­kto­ra u FBiH sa 30. ju­nom izno­si 660,3 mi­li­ona KM i za 2,2 mi­li­ona KM ili 0,3 ods­to ­je veća u odno­su na 31. de­cem­bar 2020. go­di­ne. U po­sma­tra­nom pe­ri­odu sto­pa ras­ta uku­pne akti­ve MKD je 0,6 ods­to, dok je sto­pa ras­ta akti­ve MKF 0,3 ods­to.

Uku­pni ne­to mi­kro­kre­di­ti izno­se 539,5 mi­li­ona KM, što čini 81,7 ods­to uku­pne akti­ve mi­kro­kre­di­tnog se­kto­ra u FBiH i za­bi­lježili su rast od 5,7 mi­li­ona KM ili 1,1 ods­to u odno­su na 31. de­cem­bar la­ni.

Sto­pa ras­ta ne­to mi­kro­kre­di­ta u MKD je 3,8 ods­to, dok su ne­to kre­di­ti MKF ne­zna­tno po­ra­sli.

Po­ka­za­te­lji kva­li­te­ta mi­kro­kre­di­tnog por­tfo­li­ja na ni­vou se­kto­ra (por­tfo­lio u ri­zi­ku pre­ko 30 da­na – 1,44 ods­to i otpi­si – 1,34 ods­to) u okvi­ru su pro­pi­sa­nih ogra­ničenja te is­ka­zu­ju bla­go po­većanje u odno­su na kraj 2020. go­di­ne.

Uku­pne oba­ve­ze po uze­tim kre­di­ti­ma mi­kro­kre­di­tnog se­kto­ra u FBiH izno­se 308,7 ods­to u odno­su na 31. de­cem­bar la­ni.

U po­sma­tra­nom pe­ri­odu pad kre­di­tnih oba­ve­za MKD je 1,3 ods­to, a MKF 2,5 ods­to.

Uku­pni ka­pi­tal na ni­vou mi­kro­kre­di­tnog se­kto­ra u FBiH izno­si 321,9 mi­li­ona KM ili 48,8 ods­to uku­pne pa­si­ve i veći je za 10,3 mi­li­ona KM ili 3,3 ods­to u odno­su na kraj 2020. go­di­ne, pri čemu je sto­pa ras­ta uku­pnog ka­pi­ta­la MKD 6,5 ods­to, a MKF 2,7 ods­to.

U FBiH, za­ključno sa 30. ju­nom ove go­di­ne, do­zvo­lu za rad FBA ima­lo je 13 MKO ko­je čine mi­kro­kre­di­tni se­ktor u FBiH, od to­ga de­set MKF (ne­pro­fi­tne or­ga­ni­za­ci­je) i tri MKD (pro­fi­tne or­ga­ni­za­ci­je), na­vo­de iz FBA. (Fe­na)