BANJALUKA – Tri statističke institucije u BiH, Republički zavod za statistiku Republike Srpske, Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku, u periodu od 17. februara do 9. marta 2020. godine sprovodiće drugi talas anketiranja domaćinstava s ciljem izrade glavnog okvira uzorka.

Pomenuta aktivnost traje tri godine, sprovodi se u 12 talasa, odnosno kvartala, a realizuje se kroz projekat „Podrška statističkom sisitemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“.

Izrada glavnog okvira uzorka je od izuzetnog značaja za statističke institucije, jer služi kao osnova za anketna istraživanja kao što su Anketa o radnoj snazi, Anketa o potrošnji domaćinstava i dr.

Anketiranje na teritoriji Republike Srpske će vršiti ovlašteni anketari koji će imati akreditacije Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Upitnik sadrži 13 pitanja, od pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, pitanja o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi, obrazovnim karakteristikama.

Umjesto upitnika na papiru, ovlašteni anketari će koristiti laptope sa instaliranom aplikacijom, pomoću koje će se vršiti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi.

Prikupljeni podaci o domaćinstvima su povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske (“Službeni glasnik RS“, broj 85/03). (Swot)