SARAJEVO – Savjet ministara BiH prihvatio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) – Projekat razvoja poljoprivrede i ruralnih preduzeća (READP).

Projekat će se provoditi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i to u 90 opština podijeljenih u 10 klastera. Iznos predloženog zajma je 11.787,000,00 evra, od čega će 40% sredstava biti alocirano na Republiku Srpsku (4.724.800,00 evra), a 60% na Federaciju BiH (7.062.200,00 evra). Rok otplate zajma je 18 godina, uz grejs period tri godine.

Cilj projekta je bolja organizacija manjih proizvođača i njihovo udruživanje koje će doprinijeti lakšem osvajanju tržišta i novim radnim mjestima, a očekuje se povećanje proizvodnje i angažovanje mladih u agrobiznisu. Direktnu korist od projekta imalo bi 8.650 korisnika iz ciljnih domaćinstava i oko 5.000 indirektnih korisnika koji će imati koristi od povoljnih ulaganja u infrastrukturu.

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostaviće Savjetu ministara BiH Prijedlog sporazuma sa osnovama za njegovo zaključivanje.