HONGKONG – Ki­nes­ki “Huawei”, ugru­van du­gom ame­ričkom kam­pa­njom pro­tiv kom­pa­ni­je, službe­no je obja­vio da je zbog ve­li­kog pri­tis­ka i ne­mo­gućnos­ti kon­zis­ten­tne do­ba­ve kom­po­ne­na­ta odlučio pro­da­ti svoj bi­znis s pa­me­tnim te­le­fo­ni­ma “Ho­nor”, ko­ji je u po­slje­dnjih par go­di­na iz­dvo­jen u za­se­ban en­ti­tet unu­tar firme.

Ku­pac “Ho­nor” odje­la, ko­ji osim smar­tfo­na i os­ta­lih gad­ge­ta uključuje i lo­gis­tički la­nac i dis­tri­bu­cij­ske ka­na­le, je ki­nes­ka kompanija “Shen­zhen Zhixin New In­for­ma­ti­on Tec­hno­logy Co”, u ko­joj udio ima i admi­nis­tra­ci­ja Šenžena, gdje se na­la­zi “Huaweije­vo” sre­di­šte. Ova pro­da­ja tre­ba­lo bi da sma­nji­ pri­ti­sak na “Ho­nor” i omo­gući nor­mal­ni­je po­slo­va­nje jer “Huawei” neće ima­ti ni­ka­kvog udje­la u “Ho­no­ru” na­kon fi­na­li­za­ci­je pro­da­je. U obja­vi za me­di­je, “Huawei” na­vo­di da “Ho­nor” go­diš­nje ispo­ručuje 70 mi­li­o­na smar­tfo­na, što bi, ako uzme­mo 2019. go­di­nu, značilo da je “Ho­nor” 7. naj­veći proi­zvođač smar­tfo­na na svi­je­tu.

Među kup­ci­ma je vi­še od 30 ki­nes­kih age­na­ta i di­le­ra ovog bren­da smar­tfo­na. “Huawei” i gru­pa ku­pa­ca obja­vi­li su da su sklo­pi­li ku­por­po­daj­ni ugo­vor ka­ko bi po­mo­gli da se sačuva “Ho­no­rov” do­bav­ljački la­nac i za­šti­te po­tro­šači i pro­dav­ci.

Iznos za ko­ji je pro­dan ni­je objav­ljen, ali ra­ni­je gla­si­ne su­ge­ri­sa­le su da je ri­ječ o oko 15 mi­li­jar­di do­la­ra za ci­je­li odjel.

Tram­po­va admi­nis­tra­ci­ja je za­bra­ni­la ki­nes­koj kom­pa­ni­ji pris­tup vi­tal­noj te­hno­lo­gi­ji, kao što su čipo­vi, sof­tve­ri za pa­me­tne te­le­fo­ne i 5G te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ona opre­ma. Va­šin­gton tvrdi da “Huawei” pred­stav­lja prije­tnju po na­ci­onal­nu be­zbje­dnost, a kompanija već du­go ka­te­go­rično ne­gi­ra te tvrdnje.

Pro­da­ja “Ho­no­ra” znači da će kom­pa­ni­ja iz Šenžena sa­da moći da oslo­bo­di re­sur­se ka­ko bi se usred­sre­di­la na sop­stve­ni brend pa­me­tnih te­le­fo­na, kaže Ni­kol Peng, ana­li­tičar­ka kom­pa­ni­je za is­traživa­nje trži­šta “Ca­nalys”. “Huawei” neće po­sje­do­va­ti akci­je ni­ti će bi­ti uključen u bi­lo ka­kve po­slo­vne akti­vnos­ti ili do­no­še­nje odlu­ka u no­voj kom­pa­ni­ji “Ho­nor”, na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

“Huawei” će do­bi­ti i po­pri­ličnu fi­nan­sij­sku inje­kci­ju za nas­ta­vak iz­država­nja ame­ričkih san­kci­ja i ula­ga­nje u no­va po­dručja, po­put iz­gra­dnje vlas­ti­te proi­zvo­dnje pro­ce­so­ra.

Pre­ma ocje­ni CNN-a, mo­guće je da će ame­ričke san­kci­je pre­ma “Huaweiju” možda bi­ti ublažene ka­da no­vo­iza­bra­ni pred­sje­dnik Džo Baj­den preu­zme dužnost, ali zasa­d ne­ma ga­ran­ci­ja da će nje­go­va admi­nis­tra­ci­ja to učini­ti.

“Huaweije­vi” vo­deći bren­do­vi pa­me­tnih te­le­fo­na, po­put se­ri­je P i Ma­te, pro­da­ju se za oko 4.500 ju­ana (683 do­la­ra), odno­sno za 6.400 ju­ana (972 do­la­ra), re­spe­kti­vno. “Ho­no­ro­vi” te­le­fo­ni su mno­go jef­ti­ni­ji. Cije­na naj­no­vi­je se­ri­je 10X kreće od oko 2.100 ju­ana (319 do­la­ra), a jef­ti­niji te­le­fo­ni mar­ke Play pro­da­ju se za sa­mo 1.200 ju­ana (183 do­la­ra). (Agen­ci­je)