Bez ob­zi­ra na to ko­li­ko je nečiji bi­znis us­pje­šan i po­znat ši­rom svi­je­ta, svi oni mo­ra­li su od nečega da počnu, a to najčešće po­dra­zu­mi­je­va mnogo skro­mni­je iz­da­nje od onog ko­je po­zna­je­mo da­nas. To na­ročito važi za one kom­pa­ni­je ko­je pos­to­je duže vri­je­me i ko­je su nas­ta­ja­le ka­da je svi­jet iz­gle­dao po­tpu­no dru­gačije.

Vje­ro­va­tno se sjećate ne­kih pro­da­vni­ca iz kra­ja i do­maćih bren­do­va ko­ji su ta­kođe ima­li skro­mni­je počet­ke i kre­ta­li od sa­mo je­dnog ma­log lo­ka­la. I ne­ke ve­li­ke kom­pa­ni­je put su za­počele iz ga­raže, po­dru­ma, ki­os­ka…

“Ko­ka-ko­la” (1886)

Možda ste već čuli da je čuve­ni ga­zi­ra­ni na­pi­tak osmi­slio do­ktor Džon Pem­ber­ton iz Atlan­te, a to se de­si­lo 1886. For­mu­la pića i sa­mo pra­vo na brend pro­da­ti su sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je i ko­ka-ko­la je u počet­ku re­kla­mi­ra­na kao zdra­vo piće, ko­je po­maže kod gla­vo­bo­lja. Već do počet­ka no­vog vi­je­ka ko­ka-ko­la je pos­ta­la po­zna­ta i po­pu­lar­na međuna­ro­dno.

“Har­li Dej­vid­son” (1903)

Čuve­ni brend mo­to­ra osno­van je u Mil­vo­ki­ju i pred­stav­lja za­je­dnični pro­je­kat dvo­ji­ce pri­ja­te­lja ko­ji su se pre­zi­va­li Har­li i Dej­vid­son. Ori­gi­nal­nom ti­mu Vi­li­je­ma Har­li­ja i Ar­tu­ra Dej­vid­so­na na­kon ne­ko­li­ko go­di­na pri­ključio se i Ar­tu­rov brat Vol­ter. Prvi mo­del mo­to­ra na­prav­ljen je u šu­pi i upo­tri­je­bljen je u je­dnoj trci 1904. go­di­ne, gdje je nje­gov vo­zač os­tva­rio čet­vrto mjes­to. Prva fa­bri­ka sa­građena je 1906, to­kom ko­je su na­pra­vi­li 50 mo­to­ra, a pro­boj na trži­šte usli­je­dio je to­kom i na­kon Prvog svjet­skog ra­ta, ka­da je voj­ska SAD ku­pi­la vi­še od 20.000 mo­de­la.

“Sam­sung” (1938)

Poče­tna ide­ja ni­je ima­la ni­ka­kve ve­ze sa onim po čemu da­nas po­zna­je­mo ovaj brend. Počelo se pro­da­jom tek­sti­la, re­za­na­ca i dru­ge ma­lo­pro­daj­ne ro­be, pa čak i osi­gu­ra­nja. Ula­zak na trži­šte elek­tro­ni­ke do­šao je to­kom šezdesetih godina prošlog vijeka, a u de­ka­di na­kon nje “Sam­sung” je ušao i na trži­šte bro­do­gra­dnje. Svjet­ski us­pjeh na po­lju proi­zvo­dnje ra­znih elek­tron­skih uređaja građen je to­kom na­re­dnih pet de­ce­ni­ja, a da­nas ova kom­pa­ni­ja i nje­ni par­tne­ri proi­zve­du oko pe­ti­ne uku­pnog go­diš­njeg izvo­za Južne Ko­re­je.

“Nin­ten­do” (1889)

Još je­dna kom­pa­ni­ja po­zna­ta po elek­tro­ni­ci na počet­ku pos­to­ja­nja ba­vi­la se skroz dru­gačijim dje­la­tnos­ti­ma. Za­počeli su proi­zvo­dnjom i pro­da­jom ka­ra­ta za igra­nje, po­tom is­traživa­li i dru­ge oblas­ti, da bi svo­ju prvu vi­deo-kon­zo­lu dis­tri­bu­ira­li to­kom šezdesetih godina prošlog vijeka. Bum na trži­štu i međuna­ro­dna sla­va do­šli su ka­da se po­ja­vio Nin­ten­do En­ter­ta­in­ment System (NES) 1985. go­di­ne, na­kon ko­jeg su usli­je­di­le i mno­ge dru­ge po­pu­lar­ne kon­zo­le.

“Microsoft” (1975)

Po­me­nu­ta ga­raža odno­si se na Bi­la Gej­tsa i Po­la Ale­na, ko­ji su “Microsoft” osno­va­li 1975. go­di­ne. Za ra­zli­ku od dru­gih na ovoj lis­ti, nji­hov fo­kus od počet­ka je bio je­dan is­ti, svi­jet računa­ra i elek­tro­ni­ke. Us­pjeh je do­la­zio na svim po­lji­ma i u sko­ro svim de­ka­da­ma je sa­mo bi­lježen po­rast pro­da­je proi­zvo­da i vri­je­dnos­ti kom­pa­ni­je. “Microsoft” da­nas u svom okri­lju ima mno­ge dru­ge bren­do­ve ko­je je u među­vre­me­nu ku­pio i go­diš­nje bi­lježi ne­vje­ro­va­tne ci­fre. (Ban­kar.me)