SARAJEVO – Prema poslednjim raspoloživim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, stanje kredita koje su bh. banke plasirale stanovništvu na kraju juna 2019. godine je bilo 9,66 milijardi KM, što čini 47,8% od ukupno plasiranih kredita svim domaćim sektorima. U poređenju sa stanjem kredita stanovništvu na kraju juna 2018. godine zabilježen je porast od 668,0 miliona KM ili 7,4%, a u odnosu na kraj 2018. godine krediti stanovništvu su porasli za 420,6 miliona KM ili 4,6%.

Ukoliko se posmatra stanje kredita stanovništvu plasiranih posredstvom bh. banaka možese zaključiti da se u posljednjih pet godina uočava konstantan blagi porast kredita na godišnjem nivou koji se kreće između 3,9-7,3%.  Tako je stanje na krajevima godina iznosilo: 2014. godine 7,43 milijarde KM, 2015. godine 7,78 milijardi KM, 2016. godine 8,08 milijardi KM, 2017. godine 8,61 milijardu KM, 2018. godine 9,24 milijarde KM a u junu 2019. godine 9,66 milijardi KM što predstavlja i najveću zaduženost sektora stanovništva do sada.

Posmatrano po namjeni kredita plasiranih posredstvom bh. banaka na kraju juna 2019. godine,  potrošački nenamjenski krediti učestvuju sa 75,6% u ukupno plasiranim kreditima stanovništvu, stambeni krediti učestvuju sa 19%, krediti po kartičnom poslovanju 3,2%, za preduzetništvo 2,1%, za kupovinu automobila 0,1%. Učešće nenamjenskih kredita stanovništvu od 2015. godine kada su uključene sve banke u anketu, do kraja juna 2019. godine se kreće u rasponu od 72-75,8% od ukupnih kredita, dok stambeni krediti učestvuju u rasponu od 18,4-20,5%, a znatno manje učešće je  kredita po kartičnom poslovanju od 3,3-3,7%, kredita za preduzetništvo u rasponu od 2,2-3,8% i kredita za kupovinu automobila od 0,1-0,2%. 

Depoziti stanovništva

Prema podacima CBBiH, ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u BiH, na kraju juna 2019. godine, iznosili su 12,71 milijardu KM, što je najveći zabilježeni iznos depozita do sada. U ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka u BiH, depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće od 56,5%. U poređenju sa stanjem na kraju 2018. godine depoziti su porasli za 563,5 miliona KM ili 4,6%, a u poređenju sa stanjem depozita na kraju juna 2018. godine depoziti su porasli za čak 1,06 milijardi KM ili 9,1%.

Ako posmatramo depozite stanovništva po ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti u junu 2019. iznose 5,56 milijardi KM što predstavlja 43,8% ukupnih depozita stanovništva, od tog kratkoročni depoziti čine 454 miliona KM ili 8,2%,  a dugoročni 5,11 milijardi KM ili 91,8%. Transakcioni računi i depoziti po viđenju čine 7,15 milijardi KM ili 56,2% ukupnih depozita stanovništva.

Posmatrano po ročnosti depozita postoje značajne razlike u tempu rasta. Najbrže rastu transakcijski računi, koji su u poređenju sa stanjem na kraju juna 2018. godine porasli za 19,1% (odnosno 605 miliona KM), zatim depoziti po viđenju bilježe porast od 9,7% (odnosno 295 miliona KM). Oročeni i štedni depoziti neznatno rastu i na godišnjem nivou su imali porast od oko 2,9% (154 miliona KM).  

Kamatne stope na depozite stanovništva

Na usporeni rast oročenih i štednih depozita stanovništva utiče kontinuiran pad kamatnih stopa tokom posljednjih godina.  Kamatne stope na oročene depozite stanovništva u euro valuti bilježe kontinuiran pad tokom posljednjih godina, sa manjim oscilacijama i blažim porastom u junu 2019. godine. Tako su se u periodu juni 2018 – juni 2019. godine kamatne stope za oročene depozite stanovništva u euro valuti sa dogovorenim dospijećem preko jedne godine i do dvije godine kretale u rasponu od 0,949% do 1,388%, dok su istovremeno za oročene depozite sa dogovorenim dospijećem preko dvije godine bile na nešto višem nivou i kretale se u rasponu od 1,244% do 1,862%. Za isti posmatrani period kamatne stope na oročene i štedne depozite stanovništva u KM sa dogovorenim dospijećem preko jedne godine i do dvije godine su se kretale u rasponu od 0,989% do 1,312%, a za oročenje preko dvije godine u rasponu od 1,221% do 1,496. (Swot)