KELN – Spoljno­trgo­vin­ska ko­mo­ra BiH or­ga­ni­zova­la je 10. ju­bi­lar­ni nas­tup kom­pa­ni­ja iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne na pres­tižnom Međuna­ro­dnom saj­mu na­mje­šta­ja “Imm Co­lo­gne 2020”, ko­ji se održava od 13. do 19. ja­nu­ara 2020. u nje­mačkom Kel­nu.

Na za­je­dničkom štan­du pred­stav­lja se se­dam bh. kom­pa­ni­ja: “El­grad” d.o.o. Te­slić, “Ema-Ko­njuh Iin­ter­na­ti­onal” d.o.o. Sa­ra­je­vo/Te­slić, “For­mi­no” d.o.o. Te­slić, “Ma­lak Janj” d.o.o. Do­nji Va­kuf, “Mi­nal­li” d.o.o. Živi­ni­ce, “Roc­ca­for­te” d.o.o. Vi­tez i “Se­nex” d.o.o. Čelić.

U nji­ho­voj po­nu­di do­mi­ni­ra­ju proi­zvo­di ba­zi­ra­ni na pu­nom drve­tu – na­mje­štaj za trpe­za­ri­je, dne­vne i spa­vaće so­be, a dvi­je kom­pa­ni­je pre­zen­tovaće i na­mje­štaj za ku­pa­tila.

Svi izla­gači štan­da BiH, ali i još se­dam fir­mi ko­je izlažu sa­mos­tal­no, pred­stav­lje­ni su i u re­kla­mnoj bro­šu­ri “Möbel Ma­de in Bo­snia and Her­ze­go­vi­na” ko­ji je kao po­se­ban do­da­tak objav­ljen u de­cem­bar­skom iz­da­nju aus­trij­skog stručnog časo­pi­sa za na­mje­štaj i in­te­ri­jer “Woh­nkul­tur”.

“U de­ce­ni­ji kon­ti­nu­ira­nog pri­sus­tva na po­me­nu­tom saj­mu, STK BiH je u okvi­ru gru­pnog štan­da podržala 76 nas­tu­pa fir­mi iz ci­je­le BiH, a uzev­ši u ob­zir učestvovanje po­je­di­nih fir­mi na vi­še nas­tu­pa, podržano je uku­pno 40 kom­pa­ni­ja”, sa­op­šte­no je iz STK.

Izla­gači pa­vi­ljo­na BiH su pro­šli fa­ze od po­no­vne po­ja­ve na trži­štu i pos­te­pe­nog sti­ca­nja re­pu­ta­ci­je do­bav­ljača kva­li­te­tnog na­mje­šta­ja po želja­ma ku­pa­ca pa sve do izvan­re­dnih dos­ti­gnuća fir­mi ko­je sa­da in­di­vi­du­al­no izlažu di­zaj­ni­ran na­mje­štaj vi­so­ke cje­no­vne ka­te­go­ri­je, a ne­ka­da su bi­le dio gru­pnog štan­da BiH.

Slo­gan nas­tu­pa “Tra­di­ti­on for Fu­tu­re”, ko­ji se zadržao do da­nas, nas­tao je na osnovu kom­pa­ra­ti­vnih pre­dnos­ti na ko­je se osla­nja­mo u iz­gra­dnji bu­dućnos­ti izvo­za na­mje­šta­ja iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne: obi­lje šum­skih re­sur­sa, tra­di­ci­ja obra­de drve­ta i afir­ma­ci­ja do­maćeg di­zaj­na.

Po­zi­ti­vni efe­kti pro­je­kta su vi­šes­tru­ki, a dva ključna odno­se se na re­ali­zova­ni izvoz i po­bolj­ša­nje imidža države.

Su­mar­ni re­zul­ta­ti spro­ve­de­nih ana­li­za za pe­ri­od izla­ga­nja od 2011. do 2019. uka­zu­ju da je uku­pna izvo­zna pro­da­ja re­ali­zova­na po osno­vu kon­ta­ka­ta os­tva­re­nih na ovom saj­mu izno­si­la oko 9,3 mi­li­ona evra, a uku­pna očeki­va­nja dalj­eg izvo­za u pos­tsa­jam­skom pe­ri­odu izno­se do­da­tnih 17,8 mi­li­ona evra. (Fe­na)