Bo­gat­stvo mi­li­jar­de­ra Ilo­na Mas­ka ne pres­ta­je ras­ti. On je u čet­vrtak pos­tao naj­bo­ga­ti­ji čo­vjek na svi­je­tu, na­kon što je pres­ti­gao osni­vača “Ama­zo­na” Džefa Be­zo­sa.

Ta­da je Mask imao ne­što ma­nje od 190 mi­li­jar­di do­la­ra.

No, tu se ni­je za­us­ta­vio. Pre­ma tre­nu­tnom sta­nju na Blo­om­ber­go­voj lis­ti mi­li­jar­de­ra, Mask već sa­da ima ne­vje­ro­va­tnih 209 mi­li­jar­di do­la­ra.

Ovo po­ka­zu­je ne­vje­ro­va­tnu brzi­nu ras­ta nje­go­vog bo­gat­stva, ko­je naj­većim di­je­lom do­la­zi od ek­splo­zi­vnog ras­ta vrijednosti di­oni­ca kom­pa­ni­je za proi­zvo­dnju elek­tričnih auto­mo­bi­la “Te­sla”.

In­ves­ti­to­ri vje­ru­ju da vri­je­me ove kom­pa­ni­je tek do­la­zi ka­ko svi­jet ubrza­no pre­la­zi na elek­trična vo­zi­la. (Agen­ci­je)