Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT organizovalo je u Petak 14. novembra u Hotelu Talija Okrugli sto na temu jačanja uloge interne revizije u javnom sektoru Republike Srpske. Ovaj skup organizovan je u okviru projekta Praćenja i analize transparentnosti finansiranja javnih preduzeća i opština u Republici Srpskoj, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Učesnici okruklog stola bili su predstavnici javnih ustanova, javnih preduzeća kao i predstavnici jedinica lokalnih samouprava. Podršku u radu okruglog stola pružili su glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora gospodin Duško Šnjegota kao i pomoćnik ministra finansija Vlade Republike Srpske gospodin Mile Banika.

U pogledu izgradnje zakonodavnog okvira za rad interne revizije preovladalo je mišljenje da postoje određeni nedostaci u oblasti upravljanja u javnom sektoru u Republici Srpskoj. Pomenuto se prije svega odnosi na ne postojanje jasno uspostavljenih finansijskih sistema upravljanja i kontrola u javnim ustanovama, javnim preduzećima kao i jedinicama lokalne samouprave. Interna revizija u tom pogledu je identifikovana kao važan preduslov za transparentan rad javnog sektora ali kao takva ne predstavlja jedini mehanizam koji u zemljama sa dobrim praksama osigurava efikasan sistem kontrole rada i trošenja javnih sredstava.

U periodu koji je pred nama neophodno je usmjeriti energiju na donošenje zakonskih propisa koji će objediniti formalne okvire za finansijsku kontrolu i internu reviziju. Tim putem neophodno je obezbijediti veću odgovornost internih revizora i rukovodstva u oblasti uspostavljanja sistema finansijske kontrole i upravljanja kao i finansijskog izvještavanja. 

Interni revizori iz javnih preduzeća kao i javnih ustanova istakli su neophodnost jačanja pozicije internih revizora u organizacijama u kojima je uspostavljena funkcija interne revizije. Osnovni motiv za jaču operativnu ulogu službi interne revizije leži u tome da interna revizija u sistemu poslovanja svake organizacije mora dati novu vrijednost poslovanju iste, što trenutno nije slučaj u radu javnog sektora u Republici Srpskoj, istakli su učesnici na okruglom stolu.

Kako bi pomenuto bilo moguće neophodno je raditi na jačanju pozicije Centralne Harmonizacijske Jedinice (CHJ), kao i jačanje komunikacije između CHJ i Glavne službe revizije Republike Srpske (GSRRS). Prilikom izbora rukovodećih osoba u CHJ neophodno se voditi principima stručnosti. Samo kroz snažnu komunikaciju CHJ i GSR RS možemo računati na to da će CHJ biti u mogućnosti pružiti adekvatnu zaštitu internih revizora.

Ključni izazovi pred internom revizijom u javnom sektoru Republike Srpske odnose se na funkcionalno uređenje u oblasti kontrole javne potrošnje bazirane na stvarnim potrebama. Na ovaj način bi se u periodu ispred nas mogao smanjiti pritisak u pogledu neophodnih prilagođavanja postojećeg sistema sa EU standardima finansijske kontrole definisanim kroz kriterije iz poglavlja 32. o pristupanju članstvu u EU.  

Postojeći nedostaci interne revizije u Republici Srpskoj mogu se svesti na sledeće:

 • Nedostatak promocije interne revizije prema poslodavcima i/ili rukovodiocima u javnom sektoru kao i izostanak istih na edukacijama iz oblasti interne revizije,
 • Izostanak procesa licenciranja internih revizora, obzirom da se edukacija zasniva na sertifikovanju internih revizora,
 • Nedostatak praktičnog iskustva internih revizora u javnom sektoru,
 • Nedostatak podzakonskih akata koji regulišu rad internih revizora u javnom sektoru,
 • Ne postojanje jasno propisanih kriterija sa utvrđenim kvalifikacijama za rad internih revizora,
 • Ne postojanje propisanih kriterija za edukaciju internih revizora i njihovu kategorizaciju,
 • Nedovoljna promocija domaće pozitivne prakse kroz objavljivanje na stranicama institucija.

Za efikasno i kvalitetno funkcionisanje interne revizije neophodno je raditi na sledećem:

 • Podršci internim revizorima kroz institucije sistema kao i od strane rukovodstva njihovih matičnih organizacija,
 • Izgradnji mehanizama komunikacije između uprave i internih revizora,
 • Donošenje jasnih propisa u oblasti obrazovanja, kategorizacije i zapošljavanja internih revizora,
 • Donošenje jedinstvenog zakona na nivou Republike Srpske o finansijskom upravljanju i kontroli rada u javnom sktoru,
 • Insistirati na uvođenju fiskalne odgovornosti u javnom sektoru,
 • Jačanju kapaciteta i integriteta internih revizora putem procesa licenciranja.

  

 

 

Izvor : SWOT