BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim je predviđena jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10 odsto, te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koji predviđa povećanje zbirne stope svih doprinosa u RS sa 30,6 na 33 odsto.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, između ostalog, predviđa poresku olakšicu koncipiranu kao podsticaj zapošljavanju kategorija lica koja najteže dolaze do posla.

        Za ovaj zakon glasalo je 48 poslanika, 24 su bila protiv i jedan uzdržan.

        Ministar finansija RS Aleksandar Džombić istakao je da je cilj Zakona očuvanje fiskalne i socijalne stabilnosti RS.

        "Prihvaćen je amandman SNSD-a kojim se predviđa jednistvena stopa poreza na dohodak od 10 odsto. Prihvatanje ovog amandmana je posljedica dogovora sa poslodavcima i Privrednom komorom RS", rekao je Džombić.

        On je naglasio da je navedeni zakon rezultat usvojene Ekonomske politike RS.

        Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je tokom rasprave da je amandman koji se odnosi na jednistvenu stopu poreza u saglasnosti sa Ustavom RS.

        Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS Nenad Stevandić zatražio je od Vlade RS uvođenje diferencirane stope doprinosa.   

Govoreći o doprinosima, Džombić rekao je da će povećanje zbirne stope doprinosa obezbijediti pokriće deficita u vanbudžetskim fondovima.

“Zakon predviđa povećanje stopa doprinosa za penzijsko-invalidski sistem sa 17 na 18 odsto, za zdravstveno osiguranje sa 11,5 na 12,5 odsto, za dječiju zaštitu sa 1,4 na 1,5 odsto, a za osiguranje od nezaposlenosti sa 0,7 odsto na 1 odsto”, istakao je Džombić.

On je naveo da je zakonom propisan izuzetak da kod zaposlenih iz oblasti proizvodnje tekstila, kože i obuće osnovicu doprinosa ne predstavlja lično primanje, već 25 odsto od prosječne mjesečne bruto plate u RS.

“Ovaj izuzetak odnosi se samo na 2011. godinu i predstavlja rezultat dogovora socijalnih partnera u Srpskoj, imajući u vidu da se oblasti prerađivačke industrije nalaze u najtežoj finansijskoj situaciji”, istakao je Džombić.

On je rekao da Zakon predviđa povećanje stopa svih doprinosa u RS, te obavezu svih isplatilaca doprinosa da dostavljaju mjesečni obračun doprinosa Poreskoj upravi RS.

“Ovakva mjera pojačava sistem kontrole plaćanja doprinosa, a s tim ciljem predviđa se nastanak obaveze plaćanja doprinosa do kraja mjeseca za prethodni mjesec”, istakao je Džombić.

Prema njegovim riječima, Zakon stvara socijalnu sigurnost, poboljšanje izvršenja obaveza poslodavaca u RS i sprečavanje zloupotrebe radnika.

Poslanik PDP-a Slavko Vučurević smatra da će povećanje stopa doprinosa izazvati smanjenje broja uplatilaca doprinosa i zaposlenih u Srpskoj.

Poslanik SDS-a Zoran Latinović smatra da je neprihvatljivo povećanje stopa doprinosa, jer one predstavljaju direktan udar na privredu Srpske i pogoršanje uslova privređivanja u RS.

Narodna skupština je takođe po hitnom postupku usvojila Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave RS, kojim se do kraja naredne godine produžava primjena ranije umanjenih platnih koeficijenata.

Ovaj zakon podržalo je 49 poslanika, 17 je bilo protiv i šest uzdržanih.

Pomoćnik ministra za resor uprave Stojanka Ćulibrk rekla je da je razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku to što 31. decembra ističe rok za primjenu platnih koeficijenata za obračun plata zaposlenih u organima uprave RS utvrđenih zakonom iz ove oblasti iz 2009.godine.

Ćulibrk je istakla da u budžetu za narednu godinu nisu obezbijeđena sredstva koja bi omogućila obračunavanje i isplatu po platnim koeficijentima, utvrđenim Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave RS iz 2007. godine, zbog čega je bilo potrebno produžiti primjenu akta iz 2009.

Ona je rekla da se izmjenama u članovima 1, 2, 3 i 4 samo produžava primjena umanjenih platnih koeficijenata zaposlenim u organima uprave RS.Ćulibrk je precizirala da je riječ o umanjenju od 25 odsto za platne koeficijente od 30 do 37, odnosno 20 odsto za one od 23 do 27, 15 odsto za one od 17 do 22, te 10 odsto za one od 4 do 16.

Ćulibrk je saopštila da je Vlada RS na današnjoj sjednici utvrdila Amandman na član 5 Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave, prema kojem će ovaj akt stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.

Narodna skupština RS usvojila je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u RS, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji, kojim se utvrđuju plate za šefa tužilačkih istražilaca i tužilačkog istražioca u Specijalnom tužilaštvu RS.

Za ovaj zakon glasao je 51 poslanik, 23 su bila uzdržana, a niko protiv.

Obrazlažući ovaj zakon, ministar pravde RS Džerard Selman rekao je da je usvajanjem Zakona o policijskim službenicima stvorena potreba da bude sačinjen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u RS.

Selman pojašnjava da su ovim pravilnikom sistematizovana nova radna mjesta, koja nisu utvrđena u Zakonu o platama zaposlenih u MUP-u RS, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji.

On je rekao da su Zakonom o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala utvrđene plate za zaposlene u Specijalnom tužilaštvu i to za glavnog specijalnog tužioca, zamjenika glavnog specijalnog tužioca, specijalne tužioce, stručne saradnike i administrativno osoblje.

“Ovim zakonom nisu bile utvrđene plate šefa tužilačkih istražilaca i tužilačkog istražioca u Specijalnom tužilaštvu, zbog čega je bilo neophodno donošenje ovog zakona po hitnom postupku”, istakao je Selman.

Poslanička rasprava o ova dva zakona u parlamentu RS vođena je istovremeno.

Predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojičić prekinuo je prvu posebnu sjednicu parlamenta i nastavak zakazao u utorak, 28. decembra, u 12.00 časova. U nastavku sjednice biće razmatrani Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o prenosu prava svojine na kapitalu RS u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti na jedinice lokalne samouprave po hitnom postupku, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama.

Predsjednik Boračke organizacije RS (BORS) Pantelija Ćurguz ocijenio je da je prijedlog budžeta RS za 2011. godinu, u kojem je boračka populacija bila uskraćena za svoja prava, rezultat uslovljavanja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke da se ovoj kategoriji smanje prava.

        Ćurguz je rekao da su se, uprkos tome, vukli nelogični potezi u projekciji budžeta i pokušaju donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO-u, u kojem je trebalo da se ukine zagarantovana osnovica demobilisanim borcima, a da pri tom, nije bilo inicijative za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, u kojem bi se predvidjela obaveza koja se ukida u Zakonu o PIO-u.

        "S pravom smo tražili svoja prava i sada smo zadovoljni činjenicom da je Narodna skupština RS usvojila budžet u kojem je predviđen novac za borački dodatak, ali nismo zadovoljni činjenicom da smo morali pritiskom da se izborimo za to pravo, koje mora da se podrazumijeva. Nema niko pravo da pomisli da onima koji su odbranili RS, ukida pravo bez njihove saglasnosti", poručio je Ćurguz, u pauzi sjednice Predsjedništva BORS-a u Banjaluci.

        On je rekao da će, u slučaju da neko narednu godinu proglasi mnogo težom nego ovu u privrednom, ekonomskom, moralnom smislu, boračka populacija dati svoj doprinos da se teškoće prevaziđu na najbezbolniji način.

        "Ali, u tom slučaju moraju svi, od predsjednika RS pa do demobilisanog boraca, dati svoj doprinos. Mi ćemo biti faktor koji će to podržati, ali nećemo biti prvi preko čijih leđa će se praviti ta ravnoteža", ističe Ćurguz.

        On je najavio da će BORS tražiti od vlasti da pokrene proceduru utvrđivanja karaktera sukoba u BiH, dodavši da međunarodna zajednica vrši veliki pritisak na institucije RS i sve nosioce funkcija, jer u BiH još uvijek zvanično nije došlo do konačne definicije karaktera sukoba.

        "Tako borce u FBiH smatraju braniocima BiH, a nas iz VRS agresorima na BiH i to je polazna osnova za projekciju budžeta i u pravosudnim institucijama BiH, Haškom tribunalu. Dosta nam je da nas neko uvijek svrstava u agresore i optužuje da smo zločinci u ovoj složenoj državnoj zajednici", naglasio je Ćurguz.

        Predsjedništvo BORS-a zatražilo je na današnjoj sjednici od Vlade RS da napravi više reda u oblasti penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, posebno u oblasti ortopedskih pomagala, te da se u institucijama RS koje imaju dodira sa potrebama boračkih kategorija u profesionalnom smislu situacija uozbilji.

        "Jedan od primjera neprofesionalnosti jeste i podatak da dobijamo netačne podatke od Zavoda za zapošljavanje u vezi demobilisanih boraca, Imamo i druge razne zloupotrebe, poput invalidskih penzija, u vezi čega nisam stekao utisak da postoji želja da se napravi red", naveo je Ćurguz.

        Predsjednik Predsjedništva BORS-a Dražen Perendija rekao je da BORS mora biti ravnopravan partner u razgovorima sa Vladom RS, a ne da se, kao što je to ovih dana bilo, sa pravila boraca licitira kao "na pijaci".

        On je rekao da treba naći novi modus za borce čija su mjesečna primanja iznad prosječnog ličnog neto dohotka i da oni budu brisani sa liste za borački dodatak, čime bi se simbolično uvećao iznos boračkog dodatka ljudima koji imaju puno manju platu od republičkog prosjeka ili su na biroima za zapošljavanje.

Izvor Agencije