PA­LO AL­TO – U po­slje­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na kom­pa­ni­ja ek­scen­tričnog mi­li­jar­de­ra Ilo­na Mas­ka suočena je sa sve većim bro­jem sud­skih tužbi zbog neo­prav­da­nih ot­ka­za, krše­nja pra­va ra­dni­ka, se­ksu­al­nog uzne­mi­ra­va­nja na ra­dnom mjes­tu ili, pak, ra­sne dis­kri­mi­na­ci­je.

Broj­ni sa­daš­nji i biv­ši ra­dni­ci tvrde ka­ko su upra­vo zbog ko­ri­šte­nja bo­lo­va­nja ili po­ro­di­ljskog do­pus­ta sno­si­li san­kci­je, a ne­ri­jet­ko bi zbog to­ga do­bi­li i ot­kaz. Žrtva ta­kvog slučaja je i De­von Be­ke­ra, ko­ja je u februaru 2018. go­di­ne počela da ra­di­ u “Te­sli­noj” tvor­ni­ci u Ne­va­di. Ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­sni­je do­bi­la je i unapređenje, da bi u julu is­te te go­di­ne ot­kri­la da je tru­dna. O no­vo­nas­ta­loj si­tu­aci­ji oba­vi­jes­ti­la je svog na­dređenog i tom pri­li­kom re­kla da će u februaru 2019. go­di­ne otići na po­ro­di­ljsko. Pri­li­kom raz­go­vo­ra na­dređeni joj je re­kao da je sve u re­du i da bez ika­kvih pro­ble­ma može otići na po­ro­di­ljsko.

Ali, ubrzo je sa­zna­la ka­ko nje­na odlu­ka ipak ni­je od­go­va­ra­la po­slo­dav­cu. Sve­ga dvije sedmice pri­je Božića, De­vonova je do­bi­la ot­kaz.

“U sa­ve­znoj državi Ne­va­di po­slo­da­vac ni­je dužan izno­si­ti ra­zlog ras­ki­da ugo­vo­ra, ali me­ni je sve bi­lo ja­sno. Bez po­sla sam os­ta­la dvije sedmice pri­je Božića i pedesetak da­na pri­je po­ro­da”, po­ručila je De­vonova.

U sličnoj si­tu­aci­ji kao i De­voniova, na­šla se još je­dna radnica “Te­sle” iz Las Ve­ga­sa, Dženi­fer Pir­si, maj­ka če­tvo­ro dje­ce ko­ja je zbog po­no­vne tru­dnoće os­ta­la bez po­sla.

“U 22. sedmici tru­dnoće s još četi­ri djevojčice os­ta­la sam bez po­sla. Na­da­la sam se po­no­vnom po­vrat­ku u firmu, ali to se ni­je do­go­di­lo”, pri­sjeća se sa­da već biv­ša radnica.

Me­gi Aran­da i njen su­prug ot­kaz su do­bi­li zbog je­dne po­tpu­no bi­zar­ne stva­ri. Na­kon go­di­nu i po da­na ra­da u tvor­ni­ci, Me­gi je od na­dređenih za­tražila odo­bre­nje za ko­ri­šte­nje mo­bilnog telefona ka­ko bi mo­gla uvi­jek bi­ti na ra­spo­la­ga­nju svom ta­da bo­le­snom su­pru­gu.

“Ima­la sam pi­sa­nu pot­vrdu od na­dređenih u ko­joj su na­ve­li da mo­gu ko­ris­ti­ti mo­bi­lni telefon u hi­tnim slučaje­vi­ma. Je­dnog da­na je­dnos­ta­vno su mi re­kli da po­ku­pim svo­je stva­ri i odem kući. Ne­du­go na­kon to­ga po­sla­li su mi i pi­sa­no rje­še­nje u ko­jem su na­ve­li da sam bez po­sla os­ta­la zbog ko­ri­šte­nja mo­bi­lnog telefona”, objaš­nja­va Aran­da.

Njen su­prug, ko­ji ta­kođe ra­di u “Te­sli”, u to vri­je­me je bio na bo­lo­va­nju zbog povrede na ra­du, sve­ga dva da­na ka­sni­je za­pri­mio je is­to pi­smo. U nje­go­vom slučaju, ra­zlog ras­ki­da ugo­vo­ra bi­la je obja­va na Twit­ter pro­fi­lu ko­jom je, ka­ko su na­ve­li iz firme, na­ru­šio ugle­du kom­pa­ni­je. (The Gu­ar­di­an)сколько нельзя есть после стоматологаелектромоторбесплатная раскрутка сайта googleодностраничные сайты продажrussian christmas treatsкарнизи львів епіцентр