BANJALUKA – Banjalučka IEFK banka ispunjava sve kriterije i minimalne standarde propisane odlukama Agencije za bankarstvo RS, osim iznosa neto kapitala koji je promjenljiva i obračunska kategorija i za 12 odsto je manji od propisanog minimuma radi rezervi koje je banka izdvojila po nalogu Agencije za pokriće potencijalnih kreditnih i drugih gubitaka, saopšteno je danas iz Agencije za bankarstvo RS.

U saopštenju se navodi da je akcionarski kapital IEFK banke a.d. Banja Luka iznosi 20 miliona KM, što je više od Zakonom o bankama Republike Srpske propisanog minimalnog iznosa.

„Shodno članu 108. tačka 6. Zakona o bankama Republike Srpske, Agencija može imenovati privremenog upravnika kada utvrdi da je kapital banke manji za 50 odsto od propisanog iznosa, što nije slučaj kod ove banke”, stoji u saopštenju Agencije za bankarstvo RS.

U saopštenju se pojašnjava da u skladu sa osnovnim standardima za superviziju banaka i shodno Procedurama za uvođenje privremene uprave i likvidacije, Agencija unaprijed ne najavljuje uvođenje privremenih mjera ili oduzimanje dozvole.

„Agencija u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima vrši kontinuiran i pojačan supervizorski nadzor na Bankom. Najvažnije je da je Banka solventna i sposobna da sve svoje obaveze izmiruje u roku dospjeća”, naglašava se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da IEFK- a banka u svakom momentu raspolaže dovoljnim iznosom likvidnih sredstava (gotov novac, sredstva na računu rezervi kod Centralne banke BiH, sredstva na računima kod banaka u zemlji i inostranstvu) koja obezbjeđuju promptno izmirenje svih obaveza prema komitentima i što je najvažnije depozitarima.

Izvor Agencije