SAN­KT PE­TER­BURG – Pred­sje­dnik Vla­de Re­pu­bli­ke Srpske Ra­do­van Vi­ško­vić danas je na kra­ju po­sje­te San­kt Pe­ter­bur­gu sa ru­ko­vod­stvom kom­pa­ni­je “SPG Gas­prom” do­go­vo­rio osni­va­nje za­je­dničkog pre­du­zeća ko­je će bi­ti no­si­lac pro­je­kta iz­gra­dnje pos­tro­je­nja za utečnja­va­nje pri­ro­dnog ga­sa u Zvor­ni­ku, što je in­ves­ti­ci­ja vri­je­dna 75 mi­li­ona KM.

“Re­pu­bli­ka Srpska će ovim do­bi­ti još je­dnu in­ves­ti­ci­ju u oblas­ti ga­sa sa rus­kim par­tne­ri­ma. Na sas­tan­ku smo de­fi­ni­sa­li određene de­ta­lje, ko­je tre­ba da usa­gla­si­mo ka­ko bismo što pri­je kre­nu­li u in­ves­ti­ci­ju”, re­kao je Vi­ško­vić.

Pre­ma nje­go­vim ri­ječima, u to­ku je izra­da idej­nog pro­je­kta i vrlo brzo se očeku­je nje­go­va re­ali­za­ci­ja.

On je re­kao da je raz­go­va­ra­no o nas­tav­ku sa­ra­dnje sa kom­pa­ni­jom “SPG Gas­prom”, s ci­ljem iz­gra­dnje pos­tro­je­nja za utečnja­va­nje pri­ro­dnog ga­sa u Zvor­ni­ku.

“Na­ši par­tne­ri su obe­zbi­je­di­li ze­mlji­šte u Zvor­ni­ku, na ko­jem je pla­ni­ra­na iz­gra­dnja ovog pos­tro­je­nja, a ri­ječ je o in­ves­ti­ci­ji vri­je­dnoj 75 mi­li­ona KM”, re­kao je Vi­ško­vić.

Na sas­tan­ku je raz­go­va­ra­no o spo­ra­zu­mu ko­ji je po­tpi­san 2017. go­di­ne sa ovom kom­pa­ni­jom, ko­ja se ba­vi ra­zvo­jem pro­je­ka­ta za utečnja­va­nje pri­ro­dnog ga­sa, sa­op­šte­no je iz Bi­roa Vla­de za odno­se s ja­vnošću. (Srna)