SARAJEVO – Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić izjavio je da ne postoji mogućnost da bilo koji nivo u BiH bude oštećen raspodjelom sredstava od sukcesije i da su nadležne institucije o tome strogo vodile računa.

“Sredstva će biti raspodijeljena, ali na zakonit način”, rekao je Špirić i istakao da, ukoliko bilo koja adresa bude oštećena sa Jedinstvenog računa, postoji sporazum da će biti izvršena poravnanja.

On je na konferenciji za novinare izjavio da je nelogično da postoje finansijska sredstva od sukcesije, a da se različiti nivoi vlasti zbog problema neravnoteže budžeta zadužuju po komercijalnim kamatnim stopama.

Špirić je istakao da je 29. aprila Fiskalni savjet BiH zauzeo stav i obavio raspravu o pitanju dalje raspodjele sukcesije, te da OHR nije donio nikakvu odluku o zabrani raspodjele ovih sredstava.

“Riječ je o pismu u kojem je izražena zabrinutost visokog predstavnika, jer je moglo doći do izvjesnih nesporazuma. Poštujemo stav OHR-a i mislim da smo se u tom smislu razumjeli”, rekao je Špirić i dodao da se ovo pitanje u medijima pokušava ispolitizovati i stvoriti zabuna.

Savjet ministara BiH usvojio je danas na sjednici Informaciju Ministarstva finansija i trezora o provođenju Aneksa ”G” Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ na teritoriji BiH i na teritoriji ostalih država nasljednica bivše SFRJ.

Aneksom ”G” ovog sporazuma regulisana je zaštita stečenih prava građana i ostalih pravnih lica koja su postojala 31. decembra 1990. godine.

Savjet ministara BiH konstatovao je da su subjekti koji imaju pravo aktivne legitimacije odgovorni ažurirati aktivnosti u procesu zaštite stvari i prava iskazanih u pasivnoj podbilansi, imajući u vidu odredbe Aneksa ”G” Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Ministarstvo pravde BiH zaduženo je da intenzivira aktivnosti za zaključivanje bilateralnih ugovora o imovinsko-pravnim odnosima s ostalim državama nasljednicama bivše SFRJ, kako bi se osigurala efikasnija zaštita prava i stvari subjekata iz BiH koje se nalaze u tim državama.

Pravobranilaštvo BiH zaduženo je da pruži nužnu pravnu pomoć subjektima iz BiH kod ostvarivanja prava na imovinu, u sudskim i upravnim postupcima koji se vode pred međunarodnim sudovima ili sudovima u državama nasljednicama bivše SFRJ.

Ministarstvo finansija i trezora BiH i Ministarstvo spoljnih poslova BiH zaduženi su da osiguraju bezuslovno provođenje odredbi Aneksa ”G” u ostalim državama nasljednicama bivše SFRJ, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Izvor Agencije