SARAJEVO – Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH donio je odluku o privremenim mjerama za reprogram kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica radi ublažavanja negativnih efekata globalne finansijske krize.

Banka može na zahtjev građana ili kompanije reprogramirati sve njihove kreditne obaveze ako dužnik s otplatom ne kasni duže od 90 dana.

– Iz reprograma su izuzeta prekoračenja na tekućim računima. Pod kreditnim obavezama koje se mogu reprogramirati podrazumijevaju se sve dospjele i nedospjele glavnice, kamate i naknade. Prije odobrenja reprograma kredita banka je dužna klijente upoznati sa svim efektima ovog poteza – kazao je za naš list predsjednik UO Agencije za bankarstvo FBiH Haris Ihtijarević.

Prema njegovim riječima, pod restrukturiranjem kreditnih obaveza smatra se produženje krajnjeg roka za otplatu kredita najmanje 12 mjeseci, čime se smanjuju rate kredita.

– UO Agencije jasno je propisao da banke građanima mogu restrukturirati kreditne obaveze ako dužnik donese dokumentaciju da je ostao bez posla bez lične krivice, da su mu redovna primanja smanjena najmanje za 20 posto i da mu isplata plaća kasni najmanje tri mjeseca – naglašava Ihtijarević.

Plan za firme

Kada su u pitanju firme, one moraju ispuniti uvjet da su solventne, da ne kasne u otplati kredita više od 90 dana i da će, prema procjeni banke, produženje roka otplate omogućiti dužniku da potom uredno izmiruje svoje obaveze.

– Posebno je bitno da banke ne mogu vršiti reprogram i restrukturiranje kredita ako bi time otežale položaj dužnika povećanjem kamate ili naplatom naknada za reprogram – ističe predsjednik UO Agencije za bankarstvo.

Prije konačne odluke, koja je stupila na snagu, održane su i brojne konsultacije s Međunarodnim monetarnim fondom, koji joj je na koncu dao punu podršku.

Limit 70.000 maraka

– Građanima se mogu restrukturirati krediti odobreni maksimalno do 70.000 KM ili krediti čije stanje duga u momentu reprograma ne prelazi taj iznos ili krediti odobreni za kupovinu stana bez obzira na iznos odobrenog kredita, a kredit je osiguran utrživim kolateralom – pojasnio je Ihtijatrević.

Izvor Agencije