SARAJEVO – Ministarstvo pravde BiH pripremilo je novi Predlog zakona o denacionalizaciji kojim je predviđeno vraćanje oduzete imovine izvornim vlasnicima, odnosno njihovim naslednicima. Ukoliko to nije moguće, planirano je obeštećenje zamenskom imovinom ili, kako tvrde u Ministarstvu, davanje pravedne novčane naknade.

„Predloženim zakonom se nude nova rešenja za sporna pitanja koja ranije nisu dobila podršku Parlamentarne skupštine BiH“, tvrde u Ministarstvu pravde BiH.

Predmet denacionalizacije je imovina koja je oduzeta građanima, preduzećima i verskim zajednicama od 1. januara 1945. do stupanja na snagu predloženog zakona.

Predlagač je predvideo da se svakome vrati oduzeta imovina. Ako to nije moguće, država će vlasnicima vraćati zamensku imovinu, odnosno odgovarajuću nekretninu. Ako i to bude nemoguće, onda vlasnik ima pravo na novčanu naknadu.

Isplata novčane naknade, međutim, nije predviđena u kešu, nego izmirivanjem posredstvom obveznica koje će biti emitovane u roku od 120 dana od dana pravosnažnosti rešenja o denacionalizaciji. Rok dospeća obveznica predviđen je na 20 godina, s tim da će raspored po godinama dospeća biti utvrđen odlukama Saveta ministara BiH.

Zakon je predvideo i naknadu za denacionalizaciju u posebnim slučajevima – kada je na oduzetoj imovini druga osoba valjanim pravnim poslom stekla pravo vlasništva. Posebna naknada je određena i ako je oduzeta imovina trenutno u statusu opšteg i javnog dobra, ako je privatizovana, te ako je na njoj izgrađen industrijski kompleks.

Ministarstvo pravde BiH regulisalo je i vraćanje neizgrađenog i izgrađenog građevinskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, šume i šumskog zemljišta, kao i stanova i poslovnog prostora.

Ovaj zakon bi trebalo da sprovodi direkcija za denacionalizaciju oduzete nepokretnosti.

Radna verzija zakona biće narednih dvadesetak dana dostupna na veb stranici www.mpr.gov.ba gde građani mogu da dostave komentare i sugestije na predloženi sadržaj. Takođe, predviđena je i javna rasprava zbog većeg nivoa učestvovanja interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolje informisanosti i većeg poverenja građana.

Istorijski značaj

U obrazloženju Predloga zakona, Ministarstvo pravde BiH navodi da denacionalizacija bez sumnje predstavlja pravni akt sa istorijskim značajem.

„Postižu se dva osnovna cilja – pravičnost, koja se ogleda u uspostavljanju materijalnog statusa koje su raniji vlasnici imali u momentu prinudnog prelaska stvari i prava u državno vlasništvo, i transformacija vlasničke osnove društva“, tvrdi predlagač.

Oni su svesni da se predloženim zakonom ne mogu ispraviti sve nepravde prošlosti, ali veruju da će odredbe zakona imati krupan ekonomski, socijalni i politički značaj.

Izvor Euroblic