BANJALUKA – Poslanici Narodne skupštine RS usvojili su danas Zakon o javno-privatnom partnerstvu u RS kojim se uređuje predmet, načela, načini, oblici i uslovi pod kojim se može ostvariti javno-privatno partnerstvo kao oblik udruživanja resursa, kapitala i stručnih znanja radi izgradnje, sanacije i održavanja infrastrukture.

Okvirni cilj javno-privatnog partnerstva je da se poboljša pružanje javnih usluga građanima u slučaju kad su veliki zahtjevi pred javnim sektorom i kad postoji nedostatak budžetskih sredstava za finasiranje javnih potreba.

Pomoćnik ministra finansija RS Radmila Mihić, obrazlažući predloženo zakonsko rješenje, naglasila je da se u ovom zakonu prepoznaju dva osnovna oblika javno-privatnog partnerstva, i to ugovorni oblik u kojem se partnerstvo zasniva na ugovornim vezama i institucionalni oblik u kome partnerstvo uključuje u saradnju i posebni subjekt.

Ona je dodala da koncesije i dalje ostaju uređene Zakonom o koncesijama, odnosno ne tretiraju se Zakonom o javno privatnom partnerstvu.

“Javni sektor se u ovim ovim procedurama javlja kao ponudilac saradnje i to je eksplicitno navedeno u zakonu, jer je javni sektor taj koji odgovara za javne usluge i on treba da definiše vrste i obim poslova koji treba da mu ponudi privatni sektor i on treba da traži odgovarajući kvalitet privatnih usluga”, rekla je Mihićeva.

Ona je naglasila da sama procedura pokretanja javno-privatnog partnerstva podrazumijeva da Vlada RS ili druge javne ustanove predlože studiju opravdanosti, na koju dobija saglasnost resornog ministarstva, a da se potom pokreće proceduru izbora privatnog partnera.

Ministar finansija RS Aleksandar Džombić zahvalio je narodnim poslanicima za iskazanu podršku Zakonu, izražavajući nadu da će se po izradi podzakonskih akata doći do kvalitetnog uređenja ove važne oblasti.

Poslanik SNSD-a Zora Vidović istakla je da je u pitanju izuzetno važan zakon koji nudi mogućnost partnerstva kojim će se poboljšati uslovi života građana u većoj mjeri nego što je to moguće budžetskim sredstvima.

Poslanik DNS-a Spomenka Stevanović pozdravila je donošenje ovakvog zakona i naglasila da u njegovoj primjeni treba obratiti pažnju na sprečavanje zloupotreba prilikom ostvarivanja partnerstva.

Poslanik SDS-a Dušan Stojičić predložio je nekoliko tehničkih izmjena u zakonskom tekstu kojim bi se precizirale odredbe ovog, kako je rekao, veoma važnog zakona.

Izvor Agencije