BA­NJA­LU­KA – Mi­nis­tarka trgo­vi­ne i tu­ri­zma Re­pu­bli­ke Srpske Su­za­na Ga­šić očeku­je da će kroz pro­ces va­kci­na­ci­je pro­tiv vi­ru­sa ko­ro­na doći do li­be­ra­li­za­ci­je uslo­va za kre­ta­nje lju­di, čime bi Srpska po­no­vo pos­ta­la pri­ma­mlji­va des­ti­na­ci­ja za stra­ne tu­ris­te ko­ji traže je­din­stven spoj ne­ta­knu­te pri­ro­de, bo­ga­te is­to­ri­je i gas­tro­nom­skog užit­ka.

“Ono što me ra­du­je jes­te to da se sa po­bolj­ša­njem epi­de­mi­olo­ške si­tu­aci­je tu­ri­zam po­no­vo bu­di”, re­kla je Ga­šićeva.

Ona je na­ve­la da je u prva četi­ri mje­se­ca ove go­di­ne os­tva­re­no 70.336 do­la­za­ka tu­ris­ta, što pred­stav­lja rast od oko osam od­sto u odno­su na is­ti pe­ri­od pro­šle go­di­ne.

Ka­da je ri­ječ o stru­ktu­ri tu­ris­ta, Ga­šićeva kaže da je u prva četi­ri mje­se­ca ove go­di­ne evi­den­ti­ra­no 45.547 do­ma­ćih tu­ris­ta, što je rast od 54,14 od­sto u odno­su na is­ti pe­ri­od la­ni.

“Nažalost, u prva četi­ri mje­se­ca ove go­di­ne zbog svih ogra­ničenja u kre­ta­nju između država, ko­ja je na­me­tnu­la pan­de­mi­ja vi­ru­sa ko­ro­na, za­bi­lježen je pad bro­ja stra­nih tu­ris­ta”, kon­sta­to­va­la je Ga­ši­će­va.

Pre­ma nje­nim ri­ječima, naj­veći broj stra­nih tu­ris­ta ko­ji su u prva četi­ri mje­se­ca bo­ra­vi­li u Re­pu­bli­ci Srpskoj bi­o je iz su­sje­dnih ze­ma­lja, od ko­jih pre­dnjači Srbi­ja, čiji držav­lja­ni či­ne 54,18 od­sto od uku­pnog bro­ja stra­nih tu­ris­ta.

Li­be­ra­li­za­ci­jom uslo­va za kre­ta­nje lju­di Srpska po­no­vo pos­ta­je pri­ma­mlji­va des­ti­na­ci­ja za stra­ne tu­ris­te.

Kada je riječ o destinacijama koje turisti najviše posjećuju u Srpskoj, Gašićeva kaže da se na prvom mjestu izdvajaju banjski centri, ali da su tu i planine i druge lokacije koje turistima pružaju iskustva adrenalinskog, ali i ruralnog turizma.

“O ovome ne svjedoče samo statistički pokazatelji, već i povratne informacije koje smo u proteklih skoro godinu dana dobijali od korisnika turističkih vaučera, koji su upravo ove lokacije birali za svoj odmor, uz posjete Višegradu i Trebinju”, istakla je Gašićeva.

Ona je rekla da je kroz projekat realizovano više od 40.600 turističkih vaučera. (Srna)