LONDON – Ne­dos­ta­tak oso­blja ši­ri se iz se­kto­ra pre­vo­za, po­ljo­pri­vre­de i ugos­ti­telj­stva u go­to­vo sve di­je­lo­ve eko­no­mi­je, stva­ra­jući ozbi­ljan pri­ti­sak na sre­dnja pre­du­zeća u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, upo­zo­ri­lo je no­vo is­traživa­nje.

Vi­še od čet­vrti­ne od 500 an­ke­ti­ra­nih kom­pa­ni­ja re­klo je da je ne­dos­ta­tak oso­blja ve­li­ki pri­ti­sak na nji­ho­vu spo­so­bnost da ra­de na nor­mal­nom ni­vou, a sma­nje­nje za­li­ha, zbog po­re­mećaja u lan­cu snab­di­je­va­nja, šte­ti nji­ho­vom po­slo­va­nju.

Dok su ne­ke kom­pa­ni­je ra­zmiš­lja­le o sma­nje­nju proi­zvo­dnje, dru­ge su pla­ni­ra­le po­većanje ci­je­na, što je do­ve­lo do za­bri­nu­tos­ti zbog ras­tuće in­fla­ci­je ka­ko se pri­bližava božićni pe­ri­od trgo­va­nja. Sko­ro pe­ti­na ih je re­kla da po­većava­ju pla­te ka­ko bi pri­vu­kli no­vo oso­blje, dok su dru­gi uve­li do­da­tne po­go­dnos­ti ka­ko bi na­ma­mi­li ra­dni­ke.

No, u iz­vje­šta­ju, ko­ji je obja­vi­la računo­vod­stve­na i sa­vje­to­da­vna kom­pa­ni­ja BDO, na­vo­di se da bi udar­ni efe­kti za po­tro­šače mo­gli bi­ti zna­tni, pri čemu je go­to­vo je­dna trećina pre­du­zeća re­kla da bi ci­je­ne mo­ra­le po­ras­ti u slje­dećih od tri do šest mje­se­ci.

Vi­še od je­dne trećine kom­pa­ni­ja u is­traživa­nju re­klo je da su ta­kođe sma­nji­le vrste proi­zvo­da i uslu­ga u po­nu­di, a trećina pla­ni­ra učini­ti is­to u slje­dećih mje­sec da­na, osim ako se si­tu­aci­ja ra­di­kal­no ne po­bolj­ša. Sličan udio očeku­je da će to du­go­ročno uti­ca­ti na ra­spon di­oni­ca.

Pre­du­zeća su kri­vi­la pan­de­mi­ju i Brexit za ne­dos­ta­tak inos­tra­nih ra­dni­ka, a 38 ods­to je re­klo da ne­dos­ta­tak re­gi­onal­nih ta­le­na­ta šte­ti nji­ho­voj spo­so­bnos­ti da za­poš­lja­va­ju pri­je­ko po­tre­bno oso­blje.

“Brexit, pi­ta­nja glo­bal­nog lan­ca snab­di­je­va­nja i ko­vid-19 stvo­ri­li su sa­vrše­nu olu­ju za bri­tan­ska pre­du­zeća”, re­kao je par­tner BDO-a Ed Dvan.

Na­kon što su se izbo­ri­la s iza­zo­vi­ma pan­de­mi­je i na­da­la se ne­kom pre­da­hu, pre­du­zeća su se suočila s većim po­re­mećaji­ma, a u go­to­vo svim se­kto­ri­ma pri­jav­ljen je ne­dos­ta­tak oso­blja.

“Ovo je do­ba preo­kre­ta, a iza­zo­vi s ko­ji­ma se suočava po­kre­tač bri­tan­ske eko­no­mi­je uka­zu­ju na dug put pred na­ma”, re­kao je Dvan.

Is­traživa­nje ot­kri­va iza­zo­ve s ko­ji­ma se suočava­ju svi slo­je­vi bri­tan­skog po­slo­va­nja. Ne­dos­ta­tak vo­zača te­re­tnih vo­zi­la već je re­zul­ti­rao nes­ta­ši­com go­ri­va u ci­je­loj ze­mlji, dok su ve­li­ke kom­pa­ni­je, po­put “Tes­ca”, pro­šle se­dmi­ce upo­zo­ri­le da bi ne­dos­ta­tak ra­dne sna­ge mo­gao do­ves­ti do is­pražnje­nih po­li­ca su­per­mar­ke­ta i pa­ni­ke u ku­po­vi­ni uoči Božića, osim ako Vla­da ne ublaži imi­gra­cij­ska pra­vi­la.

Vla­da pre­mi­je­ra Bo­ri­sa Džon­so­na od ta­da je uve­la vi­ze za hi­tne slučaje­ve, ko­je će omo­gućiti da po­ten­ci­jal­nih 300 vo­zača ko­ji do­vo­ze go­ri­vo odmah dođe i os­ta­ne do kra­ja mar­ta, a po­ten­ci­jal­nih 4.700 vo­zača te­re­tnih vo­zi­la do­pu­to­vaće od kra­ja okto­bra i os­ta­ti do kra­ja fe­bru­ara slje­deće go­di­ne.

Na dru­gom mjes­tu je ugos­ti­telj­ski se­ktor, ko­ji ta­kođe pa­ti od ne­dos­tat­ka ra­dni­ka, jer je sva­ko šes­to ra­dno mjes­to tre­nu­tno upražnje­no, pre­ma naj­no­vi­jem is­traživa­nju po­slo­vnog po­vje­re­nja kon­sul­tan­tske kuće CGA i fir­me za te­hno­lo­ške uslu­ge “Fo­ur­th”. (Klix)