SWOT - Seminar Zakon o Javnim nabavkama u praksi - Jun 2016

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 07. juna u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 09. juna u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom „Zakon o Javnim nabavkama u praksi“. Seminarima je prisustvovalo više od  50 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice. Predavači su bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, i g-đa Dragana Kovačević, ovlašćeni predavač iz oblasti javnih nabavki.

 Teme seminara su bile:

  • Priprema tenderske dokumentacije u otvorenom postupku nabavke i konkurentskom zahtjevu uz zaključivanje okvirnog sporazuma,
  • Nabavka usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama sa primjerom hotelskih i seminarskih usluga,
  • Pravna zaštita u postupku Javnih nabavki sa osvrtom na probleme iz prakse.

G-đa Ribić je u prvom predavanju, koje se odnosilo na pripremu tenderske dokumentacije, prikazala šemu svih koraka koji se podrazumijevaju prilikom pripreme i dostavljanja tenderske dokumentacije u otvorenom postupku, ukazujući na eventualne pogreške koje se najčešće dešavaju u praksi. Osim toga, prezentovana je kompletna procedura uključujući ocjenu i odabir ponuda kao i mogućnost žalbe.

G-đa Dragana Kovačević je u drugom predavanju obrađivala temu „Nabavka usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama sa primjerom hotelskih i seminarskih usluga“. Posebna pažnja je bila posvećena problemima koji se dešavaju u praksi.

Dragana Ribić je seminar zaključila temom „Pravna zaštita u postupku Javnih nabavki sa osvrtom na probleme iz prakse“, a detaljnije je između ostalog govorila o:  članovima zakona koji se odnose na ovu temu, načinu podnošenja žalbe, rokovima postupanja po žalbii bitnim povredama zakona.

Većina učesnika je izrazila zadovoljstvo učešćem na seminarima.

PREZENTACIJE:

 

Otvoreni postupak i konkurentski zahtjev 

 

Pravna zaštita

 

 

Usluge iz Aneksa II ZJN

 

GALERIJA: