Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT je izdavač knjige docenta dr Miloša Grujića i mr Dragan Janjića “Standardi, specifičnosti i anomalije tržišta kapitala u zemljama u razvoju”.

Ova publikacije je predložena sa sufinansiranje na Konkursu za sufiansiranje naučnih pubikacija Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske u decembru 2020. godine.

Ovim izdavačkim poduhvatom, Udruženje ekonomista RS SWOT nastavlja sa ispunjavanjem svoje misije u podršci razvoja ekonomske misli.

“Knjiga je rezultat našeg višegodišnjeg napora da istražimo i objasnimo zakonitosti, procese i anomalije na tržištima kapitala, ne samo u svijetu već i na domaćim prostorima. Nakon nekoliko objavljenih samostalnih radova odlučili smo se za ovu zajedničku monografiju zato što smo osjetili da postoji potreba i određena naučna praznina u istraživanju specifičnosti funkcionisanja berzi na malom tržištu kapitala”, navode autori u predgovoru knjige.

Između ostalog, autori navode da domaće tržište kapitala zaslužuje mnogo više pažnje od deklarativnog, ponekad čak i demagoškog, zagovaranja za razvojem.

U knjizi se iznosi pregled osnovnih ideja, teorija i koncepcija finansijskog tržišta i objašnjava ih u kontekstu njihove svako­dnevne primjene na malom tržištu kapitala.

U skladu sa tim, pristup u knjizi uravnotežen je između ideja, koncepata i definicija, ali i iskustava i uputstava za uspješnu analizu hartija od vrijednosti. Osim toga autori iznose konkretne prijedloge i akcija. Na primjer, domaći autori tek stidljivo nagovještavaju mogućnosti uvođenja opcija menadžmentu kompa­nija, kreiranje finansijskih derivata za transfer rizika, realizaciju sekjuritizacije finansijske imovine ili uvođenje varanata.

U skladu sa tim, svrha ove knjige je upoznati čitaoce s nekim od osnovnih principa funkcionisanja tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini. Oslanjajući se na formalne teorije mikroekonomije, makroekonomije, finansijske matematike, statistike i finan­sijs­kog menadžme­nta, kao i na stvarne podatke sa tržišta, autori pojašnjavaju standarde i specifičnosti na tržištu kapitala.

S ciljem da dodatno naglase određene procese i okolnosti na kraju svakog poglavlja autori su na kraju svakog poglavlja objavili razgovore sa vodećim ljudima institucija tržišta kapitala, rukovodiocima institucionalnih investitora i investicionim menadžerima.

Izabrani sagovornici su dugo godina svjedoci određenih procesa koji prate tranziciju ekonomskog sistema i sa svojih privrednih, političkih i akademskih pozicija imaju sveobuhvatan pogled na pitanja i procese koji su istraživani.

Želja autora je da određene hipoteze, tvrdnje i zaključke potvrde ili ospore upravo sa dugogodišnjim učesnicima trži­šta kapitala koji „žive” materiju o kojoj se diskutuje. Autori su nastojali da knjiga ponudi doprinos boljem razumijevanju složenosti finansijskog sistema i da ona ukaže na inovacije, unapređenje sistema i druge procese koje još nismo doživjeli na domaćem tržištu kapitala. Upravo zbog toga, nastoji se da tekstovi, prikazi i primjeri budu podjednako interesantni i teoretičarima i praktičarima ekonomskih i pravnih nauka.

Autori ističu da su se trudili da izložena materija može biti od koristi i studentima diplomskih i poslijediplomskih studija koji žele da osvježe, ali i obogate svoja saznanja o tržištu kapitala. Zbog toga knjiga sadrži mnoštvo grafikona, ilustracija i dodatnih poja­šnje­nja određenih pojmova.

 

U nastavku možete proćitati izvodi iz recenzija

 

„Pristup autora problemima knjigu čini posebno interesantnom i jedinstvenom na našem prostoru. Zaključujem da je rukopis monografije sveobuhvatan. Rukopis je zasnovan na savremenim i relevantnim naučnim i stručnim dostignućima iz oblasti tržišta kapitala i poslovnih finansija i ispunjava sve standarde kvaliteta u pogledu sadržaja, obima i strukture. U istraživanju su obuhvaćena istraživanja relevantnih svjetskih autora. Sve to je detaljno prikazano, uz iscrpnu obradu pojedinih pitanja, postojećih teorija i teza, na osno­vu čega su autori izveli svoje spoznaje i predviđanja o bitnim pitanjima u ovoj oblasti. „

Prof. dr Goran Radivojac

 

„Značaj monografije se ogleda u tome što se opširno i na visokom naučnom nivou pristupa problematici razvoja i budućnosti tržišta kapitala, ali i stanja na njemu, kako s teorijskog, tako i s empirijskog aspekta. Monografija ima savremen stil i strukturu, obrađuje materiju na sveobuhvatan i interesantan način, prateći aktuelnu svjetsku naučnu i stručnu literaturu. Sadržaj monografije će, na prvom mjestu, biti od koristi mladim ekonomistima, posebno praktičarima, ali i istraživačima, jer se radi o aktuelnim pitanjima s kojima se autori hvataju u koštac prihvatajući savremene doktrinarne pristupe. Ova naučna monografija predstavlja izuzetno vrijedan napor koji su autori učinili istražujući ovu veoma kompleksnu materiju. „

Prof. dr Marko Đogo

 

„Autori se osvrću i na kontroverzne tranzicione probleme koji su, na žalost, još uvijek karakteristični za naše društvo. Sadržaj monografije na visokom naučnom nivou, kojim se autori prikazuju kao vrsni poznavaoci literature u oblasti tržišta hartija od vrijednosti. Monografija je zasnovana na aktuelnim spoznajama iz oblasti tržišta kapitala i poslovnih finansija. U istraživanju su obuhvaćena istraživanja relevantnih svjetskih autora i istorij­ski razvoj akademske misli iz oblasti tržišta kapitala, kao i značajna istraživanja novijeg datuma.“

Prof. dr Jelena Poljašević