SI­JETL – Gi­gant elek­tron­ske trgo­vi­ne “Ama­zon” pla­ni­ra da za­po­sli vi­še od 30.000 lju­di s pu­nim i po­la ra­dnog vre­me­na u odje­lje­nji­ma za kor­po­ra­ci­ju, te­hno­lo­gi­ju i rad s kli­jen­ti­ma.

No­va ra­dna mjes­ta ni­su dio uobičaje­nog se­zon­skog za­poš­lja­va­nja “Ama­zo­na”, a iz kom­pa­ni­je kažu da su se na ovaj po­tez odlučili ka­ko bi mo­gli da ispu­ne do­da­tne zah­tje­ve ku­pa­ca to­kom ha­otične pra­znične se­zo­ne.

Ta­ko­zva­ni dan ka­ri­je­ra, ka­da će bi­ti iz­vrše­na po­dje­la po­slo­va, biće održan 17. sep­tem­bra u Bos­to­nu, Čika­gu, Si­je­tlu i dru­gim ame­ric­kim gra­do­vi­ma, pre­no­si Re­uters. (Agencije)