PARIZ – Automobilska kompanija Ford Motor je objavila da će ove godine lansirati osam električnih automobila u Evropi. To je, kako ocenjuje Rojters, ključni korak u nastojanjima kompanije da električna vozila do 2022. godine imaju većinski udio u njenoj cjelokupnoj prodaji. Među pomenutih osam modela su električne verzije SUV-ova “kuga” i “puma” i sedana “mondeo”.

BANJALUKA – Preduzeća iz Republike Srpske nastoje da uhvate korak sa evropskim kompanijama i s ciljem boljeg pozicioniranja na tržištu i veće produktivnosti u obavljanju djelatnosti sve više koriste industrijske robote. Direktor Privredne komore RS Pero Ćorić kaže da se roboti u domaćim kompanijama koriste uglavnom u sektorima mašinske, drvoprerađivačke, obućarske i prehrambene industrije. –

ZENICA – Rudari Rudnika mrkog uglja Zenica, nezadovoljni današnjim sastankom u Sarajevu, nastavljaju sa protestom. Kako javlja N1, tri stotine rudara iz svih jama RMU Zenica stupilo je u štrajk i nalaze se ispod zemlje. Radi se o jamama Raspotočje, Stara jama i Stranjani. Dogovor je da svi drugi rudari, koji dođu u smjenu, spuste

PODGORICA – Crna Gora prema podacima popisa iz 2011. godine ima 620.000 stanovnika, što znači da svaki njen stanovnik u prosjeku u banci drži skoro 6.000 evra. Takav zaključak proizilazi iz podatka Centralne banke Crne Gore da su ukupni depoziti za 13 banaka na kraju avgusta tekuće godine iznosili 3,53 milijarde evra. To je za

ŽIVINICE – Žene preduzetnice, koje su u Domu kulture Šerići predstavile svoje delicije, modne kolekcije i ručno rađeni nakit, danas su posjetili ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson i direktorica Misije USAID-a u BiH Nancy J. Eslick. Živiničanke su biznise pokrenule u oblasti ugostiteljstva, zanata, poljoprivrede, uslužnih djelatnosti i proizvodnje eko povrća, a

PE­KING – Mi­li­jar­der Džek Ma, ko­ji je uveo e-trgo­vi­nu u Ki­nu danas se po­vu­kao sa mjes­ta iz­vršnog pred­sje­dni­ka “Ali­ba­be”. On sa tog mjes­ta odla­zi na­kon što je dvi­je de­ce­ni­je pro­veo stva­ra­jući bi­znis vri­je­dan 460 mi­li­jar­di do­la­ra. Ka­ko je ra­ni­je na­ja­vio, u po­tpu­nos­ti će se po­sve­ti­ti fi­lan­tro­pi­ji, a na mjes­tu iz­vršnog pred­sje­dni­ka za­mije­niće ga do­sa­daš­nji iz­vršni

SI­JETL – Gi­gant elek­tron­ske trgo­vi­ne “Ama­zon” pla­ni­ra da za­po­sli vi­še od 30.000 lju­di s pu­nim i po­la ra­dnog vre­me­na u odje­lje­nji­ma za kor­po­ra­ci­ju, te­hno­lo­gi­ju i rad s kli­jen­ti­ma. No­va ra­dna mjes­ta ni­su dio uobičaje­nog se­zon­skog za­poš­lja­va­nja “Ama­zo­na”, a iz kom­pa­ni­je kažu da su se na ovaj po­tez odlučili ka­ko bi mo­gli da ispu­ne do­da­tne zah­tje­ve

SARAJEVO – Predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Husić izjavio je da na današnjem sastanku sa predstavnicima Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije nije postignut dogovor i da će štrajk rudara biti nastavljen. “Žao mi je što nismo postigli dogovor. Ovo postaje teška omča oko vrata rudara. Mi 13.

BEOGRAD – Neobavezujuće ponude, u prvoj fazi tendera za prodaju akcija Komercijalne banke u vlasništvu Republike Srbije, otvorene su na današnjoj sjednici Tenderske komisije Ministarstva finansija. Tenderska komisija je konstatovala da su prispjele četiri ponude u roku predviđenom tenderskom dokumentacijom, saopštilo je Ministastvo finansija. Ponude su otvorene i konstatovano je da su kompletne, odnosno da

GRADIŠKA – Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić izjavio je nakon razgovora sa gradonačelnikom Gradiške Zoranom Adžićem da su u posljednjih pet godina gradiški poljoprivrednici putem podsticaja Vlade Republike Srpske i resornog ministarstva dobili više od 50 miliona KM. Pašalić je istakao da se u Gradišci realizuju veoma važni projekti iz oblasti