Da li se nakon raskida ugovora sa dobavljačem koji traži povećanje cijene ugovor može dodijeliti ponuđaču koji je drugi po redu ponudio najnižu cijenu?

Zakonom o javnim nabavkama, u članu 39. stav (2) tač. a) do d) taksativno su propisane mogućnosti u kojima se može izvršiti dodjela ugovora drugorangiranom ponuđaču. Sve ove mogućnosti se odnose na period prije nego što je ugovor potpisan odnosno zaključen:
1) Ako ponuđač u pismenoj formi odbije dodjelu ugovora,
2) Ako ponuđač propusti da dostavi garanciju za izvršenje ugovora,
3) Ako ponuđač propusti da potpiše ugovor o javnoj nabavci,
4) Ako ponuđač odbije da zaključi ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.
Zakonom nije propisana mogućnost dodjele ugovora drugorangiranom ponuđaču nakon što je izvršeno zaključenje ugovora sa izabranim ponuđačem i nakon što je takav ugovor raskinut, tako da u navedenoj situaciji, nakon raskida ugovora potrebno je provesti novi postupak javne nabavke.
Jasno je da ovakva situacija dovodi ugovorni organ u nezavidan položaj, jer ne može da izvrši nabavku na efikasan i blagovremen način, te se iz tog razloga, iako nije propisana kao obavezna za svaki postupak, ugovornim organima sugeriše da u tenderskoj dokumentaciji predvide opciju traženja garancije za dobro izvršenje ugovora, da bi se na pravi način zaštitili od neozbiljnih ponuđača.