LON­DON – Evrop­sko trži­šte ka­na­bi­sa do 2028. go­di­ne biće vri­je­dno vi­še od 120 mi­li­jar­di evra, pre­dviđaju ana­li­tičari, što je du­plo vi­še od “Ap­ple­ovih” lanj­skih pri­ho­da u Evro­pi.

Ka­ko pi­še “The Gu­ar­di­an”, svi­jet svje­doči rođenju in­dus­tri­je vri­je­dne između 500 mi­li­jar­di i bi­li­on (eng. tril­i­on) do­la­ra. Iako se te broj­ke mo­gu čini­ti pre­vi­so­ke da bi bi­le is­ti­ni­te, činje­ni­ca je da je ma­ri­hu­ana za­vrši­la go­di­nu kao je­dna od naj­per­spe­kti­vni­jih in­ves­ti­ci­ja.

Sto­ga ne čudi da de­se­tak kom­pa­ni­ja već ima­ trži­šnu vri­je­dnost veću od mi­li­jar­du do­la­ra.

Naj­veća od njih, ka­nad­ski “Ca­nopy Growth”, na­ja­vi­la je par­tner­stvo s kra­lji­com do­maćin­stva i mi­li­oner­kom Mar­tom Stju­art, ko­ja će pro­mo­vi­sa­ti CBD, sas­to­jak ka­na­bi­sa. Ti­me je Stju­ar­to­va pos­ta­la dio gru­pe ko­joj pri­pa­da i hip-hop zvi­jez­da Sno­op Dog. On pro­mo­vi­še “Ca­nopyje­vu” za­mje­nu za ma­ri­hu­anu, tzv. Tweed.

Proi­zvođač mar­lbo­ro ci­ga­re­ta “Al­tria” za 45 od­sto udje­la u kom­pa­ni­ji “Cro­nos” pla­tio je 1,8 mi­li­jar­di do­la­ra, a vla­snik “Budweise­ra”, “ABIn­Bev”, uložio je 50 mi­li­ona do­la­ra u za­je­dnički po­du­hvat s ka­na­bis kom­pa­ni­jom “Til­ray” s ko­jom na­mje­ra­va ra­zvi­ti pića s ma­ri­hu­anom.

Rast in­dus­tri­je je, sma­tra­ju stručnja­ci, po­slje­di­ca ve­oma je­dnos­ta­vne eko­no­mi­je – pu­no je veća po­tražnja za ka­na­bi­som i proi­zvo­di­ma čiji je on sas­to­jak, ne­go što je po­nu­da.

“Crno trži­šte ka­na­bi­sa ne može ući na le­gal­no trži­šte. Me­di­cin­ski ka­na­bis praćen je od sa­mog počet­ka, odno­sno od sa­dnje do pro­da­je i re­gu­la­ci­ja je ve­oma stro­ga. Ako ću ubra­ti bi­ljku, re­gu­la­tor do­slo­vno mo­ra doći i gle­da­ti me ka­ko je režem”, obja­sni­la je Ale­ksan­dra Čong, iz­vršni di­re­ktor “Ja­ca­ne”, kom­pa­ni­je ko­ja se ba­vi uz­go­jem me­di­cin­skog ka­na­bi­sa.

Ali, upra­vo zbog ta­ko stro­ge kon­tro­le po­nu­da to­li­ko za­os­ta­je za po­tražnjom. (Agen­ci­je)однокласниаигде купить сковороду с керамическим покрытиемповодковый материал для карпаузнать попал ли сайт под фильтры яндексатовар из европыОслабление курса юаня к доллару центральным банком Китая