Kada u postupku nabavke učestvuje konzorcijum ili grupa ponuđača, da li svaki član konzorcijuma ili grupe ponuđača treba da ispunjava sve kvalifikacione uslove učešća i o tome dostavi posebno dokaze?

U slučaju kada ponudu dostavlja konzorcijum ili grupa ponuđača, ugovorni organ, prilikom ocjene kvalifikacionih uslova učešća uzima u obzir njihovu ličnu situaciju iz člana 23., sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti – čl.24.,ekonomsku i finansijsku podobnost – čl.25. i tehničku i profesionalnu sposobnost – čl.26 Zakona o javnim nabavkama. Članovi konzorcijuma dostavljaju jedan paket dokumenata koji se odnose na čla.25. i 26. Zakona tj.na ekonomsko i finansijsko stanje ( bankarska pisma, poslovne bilanse, izjavu o ukupnom prometu, bilans uspjeha i sl.) i tehničku i profesionalnu sposobnost ( lista izvršenih ugovora, obrazovne i profesionalne kvalifikacije rukovodećih radnika, izjava o tehničkoj opremljenosti i sl.)

Vezano za čl.23. i 24. Zakona, koji se odnose na ograničenja  za  učešće ponuđača u postupku javne nabavke i i sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, svaki član konzorcijuma ili grupe ponuđača treba posebno da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova iz navedenih odredbi.