Da li tendersku dokumentaciju priprema predsjednik komisije za nabavku ili cijela komisija?

U skladu sa članom 5. stav 1. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama  BiH, ugovorni organ je dužan da utvrdi poslove koje Komisija za javne nabavke treba da izvrši, te joj u svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova dodjeljuje potrebna ovlaštenja.

U svakom konkretnom slučaju, zavisno od specifičnosti predmeta nabavke, vrste predmeta nabavke ( robe, usluge ili radovi), vrijednosti nabavke i ostalih okolnosti vezanih za predmet nabavke, imenuje se Komisija za nabavku ( 3 ili 5 članova). Zadaci Komisije trebaju biti specificirani u Rješenju/Odluci o imenovanju.

Zakon o javnim nabavkama ne propisuje koje poslove rade članovi Komisije. Najčešće su to poslovi vezani za otvaranje ponuda, ocjenu ponuda i davanje preporuke ugovornom organu o rezultatima postupka nabavke ( izbor najpovoljnijeg ponuđača ili poništenje postupka). Da li će Komisija za nabavke biti zadužen za pripremanje tenderske dokumentacije zavisi od toga šta je sadržano u Rješenju/Odluci o imenovanju Komisije.

U praksi, moguće je da tendersku dokumentaciju priprema određena stručna služba ugovornog organa, stručni konsultanti angažovani van ugovornog organa, a moguće je da za pripremu tenderske dokumentacije bude zadužena i Komisija za javne nabavke.