Udruženje ekonomista RS SWOT je u saradnji sa organizacijom Friedrich Ebert Stiftung, 31.03.2010.g održalo cjelodnevnu panel diskusiju na temu: «Tržište rada u BiH: srednjoročni izgledi i uloga ekonomske politika.»
Panel diskusija je održana u prostorijama Alternativne televizije, Banja Luka, a prisustvovalo joj je više od 30 predstavnika javnog i privatnog sektora u Republici Srpskoj.

Diskusiju su otvorili Merima Alić, predstavnica organizacije Friedrich Ebert Stiftung i Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT.

Diskusiju u radnom smislu je počeo Mr Ognjen Đukić iz Centra za istraživanja i studije GEA, B.Luka, sa predavanjem na temu: «Plate u javnom sektoru BiH – uticaj na konkurentnost i zapošljavanje u privatnom sektoru.» G. Đukić je govorio o učešću broja zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na ukupan broj zaposlenih u RS i BiH, odnosima primanja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, te je poredio odnose primanja u privatnom i javnom sektoru u bivšim zemljama istočnog bloka. Autor je takođe komentarisao rast plata u javnom sektoru, uzroke tog rasta, kao i uticaj ovog rasta na plate u privatnom sektoru. G. Đukić je nastavio sa temom uticaja rasta plata u javnom sektoru na konkurentnost zemlje, te opcijama za politiku zarada u javnom sektoru. Na kraju je dao preporuku modela usklađivanja plata u javnom sektoru sa uporedivim platama zaposlenih u privatnom sektoru.

Nakon komentara i pitanja učesnika diskusije, drugu temu je predstavio g. Aleksandar Ilić iz Srpskog ekonomskog foruma, Beograd.

Tema njegovog izlaganja je bila: «Zarade u javnom sektoru u Srbiji i njihov uticaj na makro stabilnost i međunarodnu konkurentnost zemlje.» G. Ilić je izlaganje počeo sa temom visoke stope rasta BDP-a i zarada u periodu 2003 – 2008.g. Osvrnuo se na posebno visok rast zarada u izbornim godinama. Predavač je iz dva različita ugla posmatrao opravdanost porasta zarada u javnom sektoru. Istakao je da je rast zarada u Srbiji uticao na pogoršanje fiskalnog rezultata, ali ne i na rast javnog duga. Dalje se predavač bavio temom uticaja zarada u javnom sektoru na konkurentnost zemlje, i to kroz porast jediničnih troškova rada i uticaj na infrastrukturu. Posljednja tema se odnosila na zarade u javnom sektoru u vrijeme ekonomske krize.

Treću temu je obradio Mr Ognjen Đukić: «Efekti ekonomske krize u BiH na tržište rada». Predavač je kratko govorio o uzrocima ekonomske krize, a zatim je iznio dosta podataka o prenosu krize na BiH i njen uticaj na različite sektore u privredi. Nakon toga se bavio temom uticaja krize na radna mjesta u BiH, i to kroz kretanje broja nezaposlenih i zaposlenih, te nivoom plata u različitim privrednim granama u BiH. Na kraju je obradio tematiku vezanu za odnos zarada i produktivnosti u privatnom i javnom sektoru u BiH. Na kraju ovog izlaganja g. Đukić je iznio očekivanja za budući period.

Panel diskusiju je karakterisalo aktivno učešće većine prisutnih, te iznošenje različitih stavova o zadanoj tematici.

Zajednički zaključak, bez obzira na različite stavove učesnika, je bio da su zarade u javnom sektoru kategorija koja utiče na mnoge trendove u privredi, i da na njihovo kretanje treba obratiti posebnu pažnju. Takođe je zaključeno da je potrebno preduzeti mjere kojima će se spriječiti negativni efekti njihovog nekontrolisanog kretanja.

 

 

 

Izvor SWOT