BANJALUKA – Prestižno priznanje “Zlatni BAM” za najveći procentualni rast depozita i kredita u prošloj godini potvrđuje da građani BiH prepoznaju našu banku kao stabilnog i pouzdanog partnera, istakao je predsjednik Uprave Komercijalne banke Banjaluka Boško Mekinjić.

Ova nagrada dodijeljena je 12. septembra na manifestaciji koju je organizovao renomirani finansijsko-poslovni magazin “Banke & Biznis” u kongresnoj dvorani sarajevskog hotela “Holidej” i to 17. godinu zaredom.

– Nagrada “Zlatni BAM” predstavlja izuzetno priznanje kako za menadžment i zaposlene u banci, tako i za sve naše klijente i poslovne partnere. Ovim putem želim da izrazim zahvalnost Nadzornom odboru banke na punoj podršci koju nam je pružao u realizaciji planiranih ciljeva – istakao je Mekinjić.

Šta za Vas znači ovo priznanje?

MEKINjIĆ: Ovo priznanje je tim značajnije jer se dodjeljuje na osnovu objektivnih analiza zvaničnih revizorskih izvještaja o poslovanju banaka u prethodnoj godini. Ono jeste satisfakcija za uloženi trud, ali smo uvjereni da će ono biti i još jedan stabilan stepenik za dalje podizanje kvaliteta rada i povjerenja u Komercijalnu banku Banjaluka. U svome radu posebnu pažnju posvećujemo pružanju kvalitetne usluge, prednost dajemo uspostavljanju dugoročnog i kvalitetnog odnosa sa klijentima, a ova nagrada je dokaz da smo na pravom putu.

Komercijalna banka Banjaluka napravila je najveći prodor u segmentu rasta depozita i kredita i dobila priznanje “Zlatni BAM”. Kakvi su ostali pokazatelji poslovanja?

MEKINjIĆ: Komercijalna banka Banjaluka je protekle godine povećala iznos depozita i kredita za više od 45 odsto i po tom osnovu zasluženo dobila ovu nagradu. Ostvarena je vrijednost aktive od 461 milion KM, uz stopu rasta od 37,23 odsto, dok su krediti zabilježili stopu rasta od 17,09 odsto. Rekordno ostvarena dobit prije oporezivanja iznosila je 2,315 miliona KM. Adekvatna selekcija i politika odobravanja zahtjeva niskog nivoa kreditnog rizika omogućili su kvalitet portfolija mjeren značajno nižom stopom NPL-a u odnosu na prosjek bankarskog sektora BiH, uz stopu pokrivenosti NPL-a sa ispravkama vrijednosti NPL-a iznad 80 odsto. Pokazatelj adekvatnosti kapitala na kraju 2018. godine od 20,47 odsto najbolje pokazuje da je banka, uz sve ostale pokazatelje poslovanja, istovremeno održala adekvatnu kapitalizovanost. Posebnu vrijednost ostvarenim rezultatima daje činjenica da je izuzetno povećana efikasnost poslovanja, odnosno pokazatelj aktive po zaposlenom koji je ostvario stopu rasta od 35 odsto, odnosno 2,95 miliona maraka, značajno je unaprijeđena struktura bilansnih pozicija, kao i kvalitet portfolija koji ima izuzetno afirmativne pokazatelje. Osvrćući se na 2018. godinu, zadovoljstvo mi je istaći da je bila najuspješnija poslovna godina Komercijalne banke Banjaluka, sa ostvarenim rekordnim rezultatima u svim segmentima.

Da li ste zadovoljni finansijskim rezultatima koje ostvarujete u ovoj godini i kakve trendove očekujete do kraja godine?

MEKINjIĆ: Sa zadovoljstvom mogu istaći da je iza nas takođe izuzetno uspješan period, u kome smo nastavili pozitivne trendove iz prethodne godine i zadržali visok nivo kvaliteta aktive. Uprkos složenom i dinamičnom okruženju, ključni pokazatelji poslovanja su pozitivni i iznad planskih vrijednosti, a Komercijalna banka Banjaluka zauzima sve značajniju tržišnu poziciju. Banka je u 2019. godini značajno unaprijedila i povećala obim poslovanja i ojačala svoju poziciju na tržištu. Depozitni potencijal kao odraz povjerenja klijenata i dalje je u porastu, posebno u dijelu depozita stanovništva. Stabilno operativno poslovanje, rast kreditnih plasmana u segmentu stanovništva i privrede, te konzervativna politika odobravanja kredita i visok kvalitet našeg kreditnog portfolija potvrda su ispravnosti našeg poslovanja. Obrazovanje i obučenost naših kadrova je na zadovoljavajućem nivou, proširili smo mrežu svojih poslovnih jedinica i time stvorili uslove da postignemo ciljeve koje smo postavili za ovu godinu. U prvom polugodištu uložili smo dosta truda i rada i time postavili dobre temelje da do kraja godine ostvarimo još bolje rezultate. I u narednom periodu u fokusu poslovanja banke i dalje će biti stabilnost i sigurnost, kako banke, tako i njenih klijenata. Što se tiče brojčanih pokazatelja, na dan 30. jun 2019. godine aktiva banke iznosila je 473 miliona KM, pri čemu je ostvaren značajan rast kreditne aktivnosti. Procenat NPL-a ima kontinuiranu stopu smanjenja i značajno je ispod prosjeka ovog pokazatelja na nivou bankarskog sektora BiH. Evidentna je dobra kapitalizovanost banke uz pokrivenost rizičnih kredita sa ispravkama vrijednosti sa 81,24 odsto. Aktiva po zaposlenom iznosi 2,97 miliona KM. Težimo održivom i dugoročnom uspjehu, koji će biti posljedica pravog izbora i praćenja kvalitetnih projekata, te održavanju partnerskog odnosa s klijentima. Nastavićemo s ulaganjima u razvoj inovativnih proizvoda i usluga, uz fokus na digitalne servise kao što su elektronsko i mobilno bankarstvo koji našim klijentima omogućavaju povoljnije i jednostavnije finansijsko poslovanje. Osnovna poruka je da ćemo i u narednim godinama obezbijediti sigurno i stabilno poslovanje banke.

Svaki stanovnik RS zadužen je za 2.709 KM prema podacima Agencije za bankarstvo za prošlu godinu. Za koju vrstu kredita su građani najviše zainteresovani u Komercijalnoj banci i da li imate podatak na koji period se, u prosjeku, uzima kredit?

MEKINjIĆ: Naši klijenti najčešće uzimaju gotovinske kredite koje realizujemo za manje od 24 časa od podnošenja kompletirane dokumentacije. Osim veoma brze realizacije, karakteristike ovog kredita su minimalna potrebna dokumentacija, te niz dodatnih pogodnosti kao što je mogućnost dobijanja kreditne kartice bez plaćanja članarine. Krediti su nenamjenski i mogu se koristiti za plaćanje troškova putovanja, kupovinu automobila ili opremanje stana. U posljednje vrijeme je primjetna izraženija potražnja za stambenim kreditima zbog veoma povoljnih uslova koje nudimo, kao i mogućnosti da naši klijenti kupuju nekretnine i u Srbiji. Od stambenih kredita, Komercijalna banka u ponudi ima nekoliko različitih modela koji se, osim za kupovinu nekretnine, mogu koristiti za izgradnju i adaptaciju stambenog prostora, te za refinansiranje stambenog kredita u drugoj banci. Pored kredita iz vlastitih sredstava, svojim klijentima nudimo i stambene kredite iz Investiciono-razvojne banke RS. Što se tiče rokova otplate, oni zavise od vrste i namjene kredita. Tako se stambeni krediti pretežno uzimaju na rok otplate od 20 godina, dok se potrošački realizuju najčešće na rok od pet do sedam godina.

S obzirom na to da ste i predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka BiH, sa kojim izazovima će se bankarski sektor BiH suočavati u narednom periodu?

MEKINjIĆ: Rezultati bankarskog sektora su zadovoljavajući, ali u narednom periodu problem bankama može predstavljati činjenica da su kamatne stope na istorijski niskom nivou, što se odražava na smanjenu profitabilnost banaka. Realno je očekivati da je ovo najniži nivo kamatnih stopa koji ćemo imati te da će u nekom izvjesnom periodu doći do početka blagog rasta cijena, kamatnih stopa i na depozite i na kredite. Banke su prelikvidne, postoji problem nedostatka kvalitetnih projekata za plasiranje slobodnih novčanih sredstava, a sa druge strane, banke se suočavaju sa rastom troškova čuvanja novca nakon što je Centralna banka BiH povećala naknade sa -0,20 odsto na -0,40 odsto od 1. maja 2019. godine. Da bi odgovorile na izazove poboljšanja profitabilnosti, uz smanjenje kamatnih stopa i marži, banke moraju da prilagode poslovne modele savremenim trendovima i to uvođenjem inovacija i novih tehnologija. Uz digitalnu transformaciju, konsolidacija bankarskog sektora je drugi proces koji predstoji na ovom našem relativno malom tržištu. Banke sa malim tržišnim učešćem teško mogu da opstanu u sve izraženijoj tržišnoj utakmici i tržište praktično daje podsticaj bankama u različita spajanja, što je uobičajeno u svijetu. U BiH još ima banaka sa aktivom manjom od jedne milijarde KM i u narednoj fazi treba očekivati da će doći do spajanja banaka ili preuzimanja od strane nekih drugih grupacija.

Da li i na koji način demografska depopulacija utiče na ekonomski razvoj zemlje?

MEKINjIĆ: Nekontrolisana demografska depopulacija počinje da predstavlja najveću realnu prijetnju daljem ekonomskom razvoju naše zemlje. Krajem druge decenije 21. vijeka BiH se suočava sa masovnom emigracijom stanovništva i to u najproduktivnijoj dobi. Na primjer, prema podacima EUROSTAT-a za deset godina, od 2009. do 2018. godine, tačno 221.576 stanovnika BiH je zatražilo boravišnu dozvolu u nekoj od zemalja EU. Za sada, odliv radnika u bankarskom sektoru nije značajan, što treba da zahvalimo činjenici da su zarade u ovom sektoru zadovoljavajuće i da je rad u ovakvim institucijama stvar prestiža. Međutim, u posljednje vrijeme banke se sve češće suočavaju sa problemom pronalaska novih, posebno visokokvalifikovanih radnika. Kao rezultat depopulacije, u narednim godinama se može očekivati da će najveća potreba biti za kvalitetnim radnicima, za obrazovanim kadrovima i za mladim ljudima, zbog čega je naša banka na vrijeme ostvarila saradnju sa univerzitetima i krenula sa projektom angažovanja najboljih studenata u našoj banci. Bankarski sektor jedan je od ključnih pokretača ekonomije i u BiH se smatra najstabilnijim i najuređenijim segmentom privrede, adekvatno je kapitalizovan, likvidan i profitabilan. Međutim, činjenica je da ima prostora za dalja unapređenja i modernizaciju, a za to je potrebno aktivno učešće i koordinacija nadležnih institucija i bankara, te nastavak sprovođenja strukturalnih reformi na nivou države.

Saradnja sa fakultetima
Da li sarađujete s obrazovnim institucijama i pružate li podršku stručnom razvoju i osposobljavanju mladih ljudi?

MEKINjIĆ: Komercijalna banka se do sada profilisala i kao društveno odgovorna kompanija koja podržava različite segmente društvenog djelovanja putem sponzorskih i donatorskih aktivnosti u zajednici. Ponosni smo na dugogodišnju uspješnu saradnju sa ekonomskim fakultetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, a u ovoj godini smo potpisali i ugovor o poslovnoj saradnji sa Univerzitetom u Banjaluci s ciljem podrške stručnom razvoju i osposobljavanju mladih ljudi. Cijeneći potrebe tržišta i naše banke, najboljim diplomiranim studentima sa Ekonomskog, Pravnog, Prirodno-matematičkog, Elektrotehničkog i Fakulteta za bezbjednost i zaštitu banka pruža šansu za stručno osposobljavanje i obavljanje pripravničkog staža uz mogućnost stalnog zaposlenja. U banci smo organizovali i stručnu praksu koja podrazumijeva šest mjeseci intenzivnog sticanja praktičnog iskustva, gdje su studenti u prilici da kroz konkretne situacije i poslove stiču znanja i vještine koje će im biti neophodne na budućim poslovima. Nakon toga, studenti stiču kompetencije koje će im omogućiti da postanu poželjniji kandidati za posao, a oni koji tokom angažmana pokažu visok nivo zalaganja dobiće priliku kasnijeg zaposlenja i građenja karijere u našoj banci. Banka je u proteklom periodu finansijski podržavala i nagrađivala najbolje studente i učenike. Komercijalna banka će i u narednom periodu podržavati i podsticati razvoj različitih segmenata društva kroz široki spektar nefinansijskih aktivnosti, usmjerenih prema dobrobiti klijenata, ali i šire društvene zajednice. (Glas Srpske)