ČA­PLJI­NA – Ra­do­vi na tvor­ni­ci ke­ksa i va­fla “Las­ta” Ča­plji­na po­la­ko se bliže kra­ju, a do­kaz to­me su i pos­tav­lje­ni so­lar­ni pa­ne­li na kro­vu.

Ra­di se o sa­mo je­dnom od no­vi­te­ta ko­ji će omo­gućiti tvor­ni­ci da sa­ma proi­zvo­di stru­ju za svo­je po­go­ne, izvi­jes­tio je Ča­pljin­ski por­tal.

“So­lar­ni pa­ne­li jačine 1,3 MW pos­tav­lje­ni su na krov. Po­moću njih će tvor­ni­ca proi­zvo­di­ti elek­tričnu ener­gi­ju za svo­je po­tre­be u pe­ri­odi­ma sunčanih da­na”, re­kli su za ovaj por­tal iz ča­pljin­ske “Las­te”.

Inače, u tvor­ni­ci su već sklo­plje­ne mašine i kre­nu­lo se s pro­bnom proi­zvo­dnjom poslas­ti­ca. Ra­di se o naj­kva­li­te­tni­jim mašinama na trži­štu. Opre­ma je ita­li­jan­skog i nje­mačkog po­ri­je­kla, dok su tra­ke proi­zve­li Švajcar­ci.

Pod­sje­ti­mo, u no­vem­bru 2019. go­di­ne vla­snik grud­ske “Vi­ole­te” Pe­tar Ćor­lu­ka ku­pio je “Las­tu” u stečaju i na­ja­vio po­no­vno po­kre­ta­nje proi­zvo­dnje. Ta­da je na­ja­vio ka­ko će u “Las­tu” bi­ti uloženo pre­ko 20 mi­li­ona KM te da će Ča­plji­na bi­ti sre­di­šte u ko­je­m će se proi­zvo­di­ti sa­mo naj­bo­lji proi­zvo­di kon­di­tor­ske in­dus­tri­je.

“Pre­hram­be­na in­dus­tri­ja je ne­što po­tpu­no no­vo za ci­je­li naš tim, ko­ji se ba­vi svim, od po­mnog is­traživa­nja trži­šta do pla­ni­ra­nja proi­zvo­dnje i lan­si­ra­nja proi­zvo­da na trži­šte. Svi ra­do­vi mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti vi­so­ke stan­dar­de pre­hram­be­ne in­dus­tri­je, ka­ko bi svim fa­kto­ri­ma mo­gli kon­ku­ri­ra­ti na trži­štu i pružiti je­din­stven i kva­li­te­tan proi­zvod”, re­kao je počet­kom ove go­di­ne Ćor­lu­ka. (Bi­zni­sin­fo)